Reklamační řád, reklamace zboží

Reklamační řád - reklamace zboží

 

Reklamační oddělení: Shopping net Praha s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18

Pracovní doba: pondělí - pátek 9 hod - 12 hod

V jinou dobu je nutné si sjednat návštěvu po telefonu na 774039244 | 774312227

Email pro reklamace: objednavkyeshop@seznam.cz

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se vztahují na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo fungovat k Vaší spokojenosti?

 

Jak tedy postupovat v tomto případě?

 • Chcete reklamovat zboží zakoupené v našem internetovém obchodě?
 • Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.
 • O přijetí a zahájení reklamace budete informováni ihned jak nám zboží dojde odešleme vám email.
 • Jak tedy reklamovat a jak postupovat, aby mohlo být záhájeno reklamační řízení?
 • Výrobek můžete zanést osobně nebo zaslat na níže uvedenou adresu našeho reklamačního oddělení viz níže adresa.

 

Reklamační oddělení : Shopping net Praha s.r.o | Kladenská 90, Úhonice 252 18 Tel: 774039244

 

 • Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.
 • Dále si také můžete níže formulář reklamačního listu okopírovat na této stránce.

 

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

 

 • Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek.
 • Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do reklamačního oddělení naší firmy (prodávajícího).
 • V takovém případě máte stejné právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

 

Informace pro zákazníky v Praze.

 

 • Naše služba: Pro zákazníky v Praze je určen náš pracovník, který s Vámi Vaši reklamaci či jiný problém vyřeší.
 • Zboží nám kupující v Praze nebude zasílat, reklamaci s ním vyřeší náš pracovník.
 • Našeho pracovníka volejte na 774039244 nebo 704708906 a věřte, že společně najdeme ihned pozitivní vyřešení.

 

Jak mám poslat nebo Vám dodat reklamované zboží?

 

 • Zboží k reklamaci zasílejte čisté a kompletní včetně příslušenství.
 • Vyplňte přiložený formulář + instrukce ve formuláři.
 • Při zasílání zboží k reklamaci postupujte dle instrukcí a reklamované zboží zašlete na adresu uvedenou ve formuláři reklamačního protokolu.

 

Na co se záruka nevztahuje?

 

 • Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku viz.citace zákona.
 • Poruchy způsobené vyšší mocí.
 • Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
 • Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku přiložen popřípadě uveřejněn na stránkách internetového obchodu.
 • Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

Spotřební materiál:

 • Jde o součástky opotřebované provozem a jejichž pravidelná výměna je nutná k bezvadné funkci výrobku.
 • Podmínkou reklamace v době záruky je zaslání kompletního výrobku spolu s paragonem nebo fakturou či dokladem o zaplacení zboží. Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).
 • Pro zahájení reklamačního řízení je kupující povinen doručit zařízení do sídla reklamačního oddělení naší firmy nebo předání reklamovaného výrobku v Praze našemu pracovníkovi.
 • Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.
 • Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.
 • Pokud výrobek bude používán v rozporu s návodem k použití, který je u výrobku přiložen, resp. je veřejně přístupný na stránkách internetového obchodu.

 

Reklamační list pro sepsání reklamace

 

Reklamační oddělení : Shopping net Praha s.r.o | Kladenská 90, Úhonice 252 18 Tel.: +420 774312227, 774039244

 • Postup: Okopírujte, vyplňte formulář a doručte jej spolu s reklamovaným zbožím k nám na reklamační oddělení.

 

Upozornění: Aby mohla být zahájena reklamace dle zákona, musí být k reklamovanému zboží přiložen níže uvedený, Vámi vyplněný formulář.

Reklamující:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:

Číslo objednávky:

Označení a název reklamovaného zboží:

Výrobní číslo:

Sériové číslo:

Detailní popis závady zboží:

Obsah balení při předání, když Vám bylo doručeno:

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní, očištěné a včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Jaký preferujete způsob vyřízení reklamace:

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou, kdy Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č. balíčku.

 

..............................................

Datum a podpis reklamujícího

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží.

Shopping net Praha s.r.o

Reklamační oddělení

Kladenská 90

Úhonice

252 18

Tel. : 774312227, 774039244

 

Záruční podmínky

 

1. Kontrola zboží při převzetí kupujícím.

 

 • Kupující při osobním převzetí od prodávajícího má právo a povinnost zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující při převzetí od veřejného přepravce má právo a povinnost řádně a pečlivě zkontrolovat stav přebírané zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
 • Kupující je povinnen dále v den převzetí zkontrolovat kompletnost převzatého zboží, zejména zda balení obsahuje všechny náležitosti, které obsahovat má.
 • Veškeré nesrovnalosti je kupující povinnen oznámit prodávajícímu při osobním převzetí na místě.
 • Při převzetí od veřejného přepravce je kupující povinnen veškeré nesrovnalosti vyznačit v předávacím protokolu přepravce resp. kupující může převzetí zásilky odmítnout, pokud stav přebírané zásilky vykazuje fatální poškození.
 • Kupující má právo nahlásit poškození zásilky na e-mail objednavkyeshop@seznam.cz

 

Dále společnost Shopping net Praha s.r.o. doporučuje svým zákazníkům, pokud se veřejný přepravce bude snažit předat zásilku poškozenou, přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 • Těmito ujednáními není nikterak dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození přebírané zásilky nikterak nezbavuje kupujícího práva převzaté zboží reklamovat, dává však společnosti Shopping net Praha s.r.o. příležitost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Uplatnění reklamace Společnost Shopping net Praha s.r.o. svým zákazníkům doporučuje uplatnit reklamaci na adrese reklamačního oddělení a to jak formou osobní návštěvy, tak prostřednictvím České pošty.
 • Kupující může reklamaci uplatnit též prostřednictvím firmou pověřeného pracovníka v Praze.
 • Reklamační oddělení: Shopping net Praha s.r.o, Kladenská 90, Úhonice 252 18.
 • V Praze pověřený pracovník, který reklamované zboží od Vás vyzvedne, nutno domluvit telefonicky – 774 039 244
 • Zboží k reklamaci zasílejte čisté a kompletní včetně příslušenství.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. doporučuje svým zákazníkům k reklamovanému zboží přiložit kopii dokladu o zakoupení (např. paragon či fakturu) či jiným způsobem doložit záruku zboží.
 • Dále je třeba vyplnit formulář reklamační list, kde uvedete podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a tel. číslo).
 • Bez vyplněného formuláře reklamačního listu je zcela znemožněna identifikace původu i závady zboží a reklamační řízení nemůže být zahájeno.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. taktéž doporučuje, aby si zákazník, který zboží reklamuje, zvolil preferovaný způsob vyřízení reklamace (např. oprava, výměna, dobropis).
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o vydá kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a to bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je předáno potvrzení o přijetí reklamace ihned, informace je zaslána jako potvrzení na email zákazníka-reklamujícího.
 • Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství jak bylo výše zmíněno, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy si společnost Shopping net Praha s.r.o. vyhrazuje právo vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o cenu nedodaného příslušenství, popř. sníženou o náklady nutné k uvedení zboží do prodejního stavu.
 • Kompatibilita Společnost Shopping net Praha s.r.o negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky společnosti, výrobcem či dodavatelem neschválenými, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

 

2.Na co se záruka nevztahuje

 

 • Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, s výjimkou, že k poškození způsobí obvyklé používání zboží.
 • Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nikterak neumenšují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
 • Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobené vyšší mocí.
 • Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
 • Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.
 • Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

 

3.Spotřební materiál.

 

 • Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

 

4.Testování závady:

 

 • Zboží předané k reklamaci bude techniky společnosti testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (ve formuláři reklamačním listu). Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude tato oprava účtována dle aktuálně platného ceníku oprav.
 • Před uskutečněním placené opravy společnost Shopping net Praha s.r.o. bude kupujícího informovat o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení.
 • Placenou opravu lze provést jen na základě výslovného souhlasu kupujícího učiněném po informaci dle předchozí věty.

 

5.Vyřízení reklamace

 

 • Kupující - spotřebitel
 • V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
 • Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamaci včetně odstranění vady společnost Shopping net Praha s.r.o. vypořádá bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení se nesmí stát nepřiměřeně dlouhé či snad na dobu nenurčitou.
 • Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty na odstranění vad se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel může uplatňovat stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

6.Kupující - podnikatel

 

 • Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován prostřednictvím elektronické pošty.
 • Je li kupující podnikatel a nakupuje na IČO, záruka na zboží je 12 měsíců a obchodní vztah mezi kupující a prodejcem se řídí ustanoveními obchodního zákoníka.

 

Společná ustanovení

 

 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. je povinna vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Po vyřízení reklamace společnost Shopping net Praha s.r.o. je povinna upozornit kupujícího o ukončení reklamace a to buď telefonicky, SMS, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruční doba zboží o dobu trvání reklamace.
 • Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
 • Kupující má právo na úhradu poštovného vynaloženého s uplatněním oprávněné reklamace.
 • Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.
 • O proplacení nákladů je nutno požádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
 • K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 • Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
 • V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
 • Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si společnost Shopping net Praha s.r.o. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

 

Je-li kupujícím právnická osoba ?

 

 • Pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

Dále kupující

 

 • Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).
 • Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy - reklamačního oddělení, nebo v Praze našemu pracovníkovi. Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.
 • Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.
 • Pokud výrobek bude používán v rozporu s naším návodem, který máte u výrobku a také na našich stránkách veřejně přístupný. Návod naleznete na našich stránkách a je veřejně přístupný.

 

Poučení dle zákona

 

 • Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení zákona, kontaktujte nás, naše právní oddělení je Vám k dispozici.
 • Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, žádat o veškeré zákonné informace.
 • Pokud tyto ustanovení odporují v některých bodech /např.změnou zákona/, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení je neplatné. Tyto ustanovení platí pro Českou republiku.

 

Ustanovení pro mimosoudní řešení reklamace

Jak postupovat pokud Vám reklamace nebyla uznána a byla zamítnuta?

Vaši nespokojennost se zamítnutím reklamace lze řešit dále mimosoudní cestou.

 • Mimosoudní řešení reklamace.
 • Dle zákona vstupuje v platnost dne 1. 2. 2016 možnost mimosoudního řešení reklamačních sporů mezi prodávajícím a kupujícím.
 • V případě, že nejste spokojeni s vyřízením reklamace, máte právo řešit reklamaci mimosoudně.
 • Dozor nad mimosoudním řešením má nově na starosti Česká obchodní inspekce.
 • Podrobné informace o zahajení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde.

 

Autor : Shopping net Praha s.r.o

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/