07. Kelley

7.1 Nobilitace a rodový erb

Jedním z nejzajímavějších postav rudolfínské doby byl Edward Kelly či Kelley, zvaný též Talbot, alchymista, kouzelník, špión a podvodník.

Rodinný erb Edwarda Kellyho z Imany není znám vcelku. Dochovala se pečet’, kterou opatřil reverz k zemi. Zde vidíme na štítě sníženou krokev provázenou třemi dvouocasými lvy, dva nahoře a jeden dole. Horní lvi jsou k sobě přivráceni. Barvy nejsou známy. Protože je možné, že rodové jméno Edwarda Kellyho bylo Talbot, prověřili jsme zda erb této velmi vznešené anglické šlechtické rodiny snad není podobný.

 Obrázek 7.1: Pečet’ Edwarda Kellyho.

zdroj: M. Starý, Cizozemci a spoluobyvatelé, Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské., Auditorium Praha 2018, s. 391.

 

 

Rodina Talbot je připomínána již roku 1085 osobou jistého Richarda de Talbot. Potomci jeho dvou synů rozdělili rodinu na dvě linie, starší pocházející od Geoffreye de Talbot byla větev píšící se po statku Bashall ležícím v hrabství York. Mladší linie odvozuje svůj původ od mladšího bratra Geoffreye de Talbot, Hugha a dosáhla mnohem větší proslulosti než linie starší.

Erb, který je připisován rodu Talbotů z Bashallu a později i Talbotům z Carr, kteří žili v hrabství Lancaster je popisován takto: Štít stříbrný se třemi purpurovými lvi ve skoku, mající obě přední pracky zvednuté (v anglické literatuře tree lioncels salient purp.). Jako klenot je uváděn černý pes talbot v chůzi. Prakticky stejný erb měli i Talbotové z Carr, ale lvi jsou zelení a rovněž Talbotové ze Salesbury v hrabství York. Díky jisté podobnosti erbu na pečeti Edwarda Kellyho-Talbota a erbů jednotlivých větví Talbotů z Bashallu lze připustit možnost příbuzenství slavného alchymisty k Talbotům z Bashallu.

Mladší linie užívala erb pouze s jedním lvem s trnitým lemem a proto není s erbem na pečeti Edwarda Kellyho nijak příbuzná. Ze srovnání Kellyho pečeti a popisů erbů rodiny Talbot je vidět jistá příbuznost. Značný problém však vyvolává přídomek, který odkazuje na irský klan O’Kelly z Hy Many. Jejich erb popsaný ve vlastní kapitole je však ještě více odlišný a lze se tedy domnívat, že pověst o Edwardově původu z rodu O’Kelly z Hy Many může být jen snaha o zvýšení společenské prestiže.

 

7.2 Historie

Edward Kelley se narodil 1. srpna 1555 ve Worcesteru v Anglii (1), roku 1558 se narodila jeho mladší sestra Elizabeth, kromě ní měl ještě bratra Thomase a pravděpodobně dalšího bratra Edwarda, který však zemřel ve věku jednoho roku. Vyučil se lékárníkem u Anthonyho Graye, ale jeho sláva byla založena na zcela jiných zájmech. Je známo, že veřejně provozoval alchymii a nekromancii (2). Jeho veřejné produkce zakrátko začali zajímat úřady alžbětínské Anglie, roku 1580 byl zatčen a odsouzen za podvody s listinami v notářské kanceláři, kde pracoval, byl postaven na pranýř a za trest mu byly uříznuty obě uši (3).

Krátce nato byl přistižen jak tajně vykopává mrtvoly na hřbitově a při výslechu doznal, že je chtěl znovu přivést k životu. Přestože byl Kelly předveden před majitele panství, na přímluvu lorda Strangeho (4) byl propuštěn. Společná vášeň k alchymii spojila oba muže dohromady. V roce 1582 se k dvojici připojil ještě slavný astrolog královny Alžběty John Dee a společně experimentovali v domě v Mortlake.

Dodnes není jasné proč Edward Kelly jistou doby vystupoval pod jménem Edward Talbot. V současnosti je velmi populární názor, že Kellyho prokazatelná snaha o vylepšení svého původu jej vedla ke stvoření fikce o jeho irských předcích. Zde je třeba zdůraznit, že přídomek z Imaymi jednoznačně směřuje k irským knížatům O’Kelly z Hy Many.

Rovněž jméno Talbot souvisí nejen s rodištěm Kellyho, Worcestrem, ale též s Irskem, kde se příslušníci tohoto slavného šlechtického rodu usadili již v průběhu 12. století (5). V soupisech šlechty hrabství Worcester z roku 1569 není zmínky o rodině Kelly nebo Kelley, snad s výjimkou jisté Eleanor Kelley, která byla manželkou Henryho Prynna z Kyndertonu (6). Z toho vyplývá, že Edwardův otec Patrick nebyl nikterak zámožný a nepatřil mezi místní šlechtu.

Kelly a Dee společně cestovali po Evropě, kde provozovali své seance. John Dee pronášel magické formule a zaklínadla a Kelly v extatickém stavu poskytoval rady platícím divákům. V únoru 1584 odcestoval Dee s celou svou rodinou a také se svým asistentem Kelleyem do Polska, kde pobývali na panství Alberta Laského v Lasku. Po měsíci pobytu odjeli do Krakova a pak do Prahy, kam dorazili 9. srpna 1584. Zde je uvítal věhlasný přírodovědec a císařův osobní lékař Tadeáš Hájek z Hájku, který je ubytoval ve svém domě.

Na jeho přímluvu a zejména díky španělskému vyslanci Guillénovi de San Clemente získali také audienci u císaře Rudolfa II., které se však zúčastnil pouze John Dee. Ten císaře nijak nezaujal a tato první audience byla také poslední. Nedlouho po přijetí u císaře byl John Dee obviněn z čarodějnictví. Společníci byli vypvězeni z Čech, odcestovali do Erfurtu a nakonec do Kasselu (7). O tři měsíce později se tajně vrátili a usadili se na dvoře jihočeského velmože Viléma z Rožmberka v Třeboni. Edward Kelly údajně velmi úspěšně léčil tehdy těžce nemocného rožmberského vladaře a takto získaná sláva se rychle rozšířila po celých Čechách.

Roku 1584 se Kelly jako slavný alchymista poprvé představil v Praze císaři Rudolfu II., jeho pokus přeměnit libovolný kov pomocí speciální rtuti na zlato dopadl znamenitě. Roku 1589 byl Edward Kelly na přímluvu císaře Rudolfa II. přijat za obyvatele království Českého. Přijetí bylo projednáno a Kelly podal revers k zemi a osobně se přiznal (8). 23. února 1590 byl císařem Rudolfem prohlášen rytířem svaté říše Římské ad personam a poté se psal „Edwardus Kelley de Imayni“. Je známo, že Kelly o sobě s hrdostí prohlašoval, že pochází ze slavného irského klanu Ui Maine (poangličtěno Hy Many). Porovná-li čtenář Kellymu udělený přídomek se jménem irského klanu je jasné, že i císař Rudolf II. podlehl Kellyho verzi o svém vlastním původu.

Svůj společenský vzestup podložil Kelly i majetkem nemovitým, kolem roku 1590 koupil panský dům v Jílovém u Prahy zv. „Mince“ společně se statkem Hrádek u Jílového. Následujících pět let vyplnilo postupné skupování nemovitostí až nakonec držel v Jílovém celkem dvanáct usedlostí. Dne 9. dubna 1590 získal darem od Viléma z Rožmberka statky Libeř a Novou Libeň s tvrzí, Okrouhlo, Bohuliby, Oleško, Hodkovice a několik dalších vsí se všemi dvory a dědiníky a lesy. V Praze si zakoupil dva domy, z nichž jedním byl tzv. Faustův dům. Jistě ho na něm lákala pečlivě zařízená alchymistická laboratoř s více než stoletou tradicí, v níž poté ve volných chvílích pracoval.

V té době však již začala obliba alchymistova opadávat a osudným se mu stal rok 1591. Kelly tajně opustil Prahu a uchýlil se pod ochranu Viléma z Rožmberka na Třeboň. Zde byl zatčen a uvězněn v Soběslavi odkud byl v květnu 1591 transportován na Pražský hrad a později byl uvězněn na Křivoklátě. Císař Rudolf zabavil Kellyho statky Libeř a Libeň spolu s veškerým dalším majetkem, mimo majetku manželky v Jílovém.

Věznění trvalo bezmála tři roky. Důvod zatčení je dodnes nejasný, teorií je několik, např. dluhy, popřípadě snaha anglického dvora přesvědčit Kellyho k návratu na Ostrovy. Rovněž velmi populární verze o souboji s Jiřím Hunklerem, úředníkem dvorské kanceláře není příliš reálná. Roku 1593 byl propuštěn na svobodu a dočasně zabavené statky mu byly vráceny.

Nutno dodat, že zmíněné dluhy narůstaly i po propuštění na svobodu a pravděpodobně stály za Kellyho druhým zatčením 1. listopadu 1596. Tentokrát byl převezen do pevnějšího vězení na hradě Hněvín v Mostě. Za rok po svém druhém zatčení se Kelly rozhodl pro útěk. Pokusil o uprchnout s pomocí své manželky a bratra přes hradní prevet a zlomil si nohu. Byl vrácen do vězení, kde v přítomnosti své manželky a dcery požil jed a spáchal sebevraždu. Zemřel v listopadu 1597.

Rodinný život Edwarda Kellyho byl vcelku všední. Oženil se se svou krajankou Alžbětou Cooper (9), snad již v Mostě. Alžběta prodala svůj dům a své statky v Mostě a následovala manžela do Prahy, kde bydleli v tak zvaném "Faustově domě"(později Mladotovský palác) na jižní straně Dobytčího trhu (dnešní Karlovo náměstí). Údajně se jim narodil syn Jan Adam Kelley o jehož životních osudech není prakticky žádných zpráv.

Obrázek 7.2: Edward Kelly, alcymista.

zdroj: https://artuk.org/discover/artworks/edward-kelly-kelley-15551597-126493

 

7.2.1 Rodokmen

Patrick Kelley, *1508 Worcestershire +1567, oo ?, 

1. Edward Kelley (Talbot), kř. 2. srpna 1555 Worcester (sv. Swinthin) +listopad 1597 Most, oo 1583 Jane Cowper (Cooper), *23. června 1563 Chipping Norton +1606 Praha,

2. Elizabeth Kelley, kř. 28. března 1558 Worcester (sv. Swithin) +?,

3. Edward Kelley, kř. 5. října 1561 Worcester (sv. Helena) +27. října 1562 Worcester,

4. Thomas Kelley, kř. 20. října 1564 Worcester (sv. Helena) +?,

 

Zdá se, že Edward Kelly zemřel bez potomků. Přesto však vyvstává otázka, kdo byl Jan Adam Kelly, který žil ještě v roce 1629 v Mostu a kdo byl John Kelly, který se údajně našemu alchymistovi narodil kolem roku 1579 ve Anglii v hrabství Worcester a jehož vnuk Edmund (*2. června 1629 Worcester +18. září 1706 Virginia, USA) se vystěhoval do severní Ameriky a jehož potomky můžeme sledovat v USA až do dnešní doby.

 

 

_____________________________________________________________

1.  M. Wilding, A Biography of Edward Kelly, the English Alchemist and Associate of Dr. John Dee, in: S. J. LINDEN (ed.), Mystical Metal of Gold, New York, 2007, s. 35. Autor zde uvádí, že datum narození Edwarda Kelleye je známo díky poznámkám Johna Dee, který pro svého pomocníka vytvořil horoskop.

2. Forma magické evokace, jejímž cílem je vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj určitou informaci, popřípadě duchovní ochranu.

3. I když byl v Anglii 16. století trest uříznutí uší běžný, viz: M. Wilding, A Biography of Edward Kelly, the English Alchemist and Associate of Dr. John Dee, in: S. J. LINDEN (ed.), Mystical Metal of Gold, New York, 2007, s. 37, nelze nikterak doložit u Kellyho toto potrestání, lze připustit i fyzické postižení, které zakrýval svými dlouhými vlasy.

4. Ferdinando Stanley, pozdější 5. hrabě z Derby, používal v letech 1572-93 titul Baron Strange, studoval na Oxfordské univerzitě, byl zastáncem umění, užíval si hudbu, tanec, poezii a zpěv, ale především miloval divadlo.

5. Učebnicovým příkladem sídla Talbotů v Irsku je hrad Malahide, který rodina nepřetržitě vlastnila od roku 1185 do roku 1976, kdy jej poslední dědička prodala Irskému státu.

6. W. P. W. Phillimore, The Visitation of the County of Worcester made in the Year 1569, London 1888, s. 110.

7. M. Wilding, A Biography of Edward Kelly, the English Alchemist and Associate of Dr. John Dee, in: S. J. LINDEN (ed.), Mystical Metal of Gold, New York, 2007, s. 48.

8. M. Starý, Cizozemci a spoluobyvatelé, Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské., Auditorium Praha 2018, s. 391.

9. Alžběta byla vdovou po Johnu Westonovi, který byl pohřben 6. května 1582.