10. Leslie

10.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb klanu Leslie je vcelku dobře známý a prastarý. Poprvé se objevil štít s kosmým břevnem a třemi sponami na pečeti Sira Normana Leslieho roku 1292 (1). Vedlejší resp. mladší větev Lesliů z Balquhainu diferencovala svůj erb proti Lesliům z Rothesu tak, že začala ve svých štítech úžívat místo kosmého břevna, břevno klasické se třemi sponami. Zajímavou barevnou variantou je erb Waltera Leslie zařazený v erbovníku Gerle.

Obrázek 10.1: Leslie tartan moderní.

 

Walter de Lesly, mladší syn Sira Andrewa Leslieho a jeho manželky Mary Abernethy, se oženil s Euphemií de Ross. Jeho nejstarší známá pečet’ ukazuje tři přezky v kosmém břevnu, ale pečet’ z roku 1367 zobrazuje štít položený na hrud’ rozkřídleného jednohlavého orla, který je čtvrcený, 1.-4. pole Leslie, 2.-3. pole Ross (tři lvi ve skoku v postavení 2,1). Je to nejstarší užití čtvrceného štítu ve skotské heraldické historii a protože byl Walter nejmladší ze synů svého otce je naprosto jisté, že užité barvy v erbovníku Gerle jsou výsledkem diferenciace k erbu hlavy rodu (2). Popis: Štít modrý s hermelínovým kosmým břevnem a na něm tři červené spony. Klenotem, na přilbě s červenými přikrývadly, je hlava vousatého a vlasatého Saracéna s modrým turbanem, vlasy a vousy zlaté mezi stříbrnými pery.

Obrázek 10.2: Erb Waltera de Lesly.

 

Erb domu Balquhain, jak jsem již naznačil, byl diferencován proti erbu hlavy klanu tím, že kosmé břevno bylo změněno na břevno klasické (3). Popis: Štít stříbrný s modrým břevnem a na něm tři zlaté přezky. Klenotem je utržená přirozená hlava gryfa. Válečný pokřik: GRIP FAST (Pevně uchop) (4).

Obrázek 10.3: Erb hrabat von Leslie.

 

 

 Jakým erbem se honosil hrabě Walter Leslie lze odvodit z textu diplomu z 31. května 1662, dáno v Bratislavě (Pressburg), kterým se potvrzují práva a privilegia hraběte Waltera Leslieho a zároveň se rozšiřují i na jeho mladšího bratra Alexandra spolu s některými dalšími právy navíc. Popis: Štít stříbrný s modrým břevnem a na něm tři zlaté kruhové přezky (spony) jejichž trny jsou šikmo vzhůru. Klenot, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikrývadly, je červený gryfí krk se zlatou zbrojí. Štítonoši jsou dva červení gryfové se stříbrnými křídly a zlatou zbrojí stojící na zelené trávě. Válečný pokřik červeným písmem na stříbrné stuze GRIP FAST, vlající okolo klenotu (5).

Zajímavou variantou je alianční erb hraběte Patricka Leslieho, 15. barona z Balquhainu a jeho druhé manželky Marie Irvine, který je dodnes viditelný na ruinách Fetternear House. Ačkoliv se jedná o Skota byla použita turnajská přilba náležející pouze skotským peerům a hodnostní koruna naznačující titul říšského hraběte. I klenot se v detailu liší od znění diplomu z roku 1662, gryfí krk je doplněn o křídla.

Je zvláštní, že i tak známý erb je v heraldické literatuře zatížen množstvím chyb. August Sedláček v Českomorvské heraldice (6) píše: “Hrabata z Leslie měli erb: bílý štít a na něm modrý pruh, v němž byly tři zlaté přastky, klénotem je supí hlava...”. Dále se odvolává na tzv. “český Siebmacher” hraběte Meraviglii. Z citátu je zřejmé, že A. Sedláček zapomněl popsat barvu klenotu a zároveň zaměnil hlavu gryfa a supa, přikryvadla, štítonoši a válečný pokřik nejsou uvedeny vůbec. Protože August Sedláček nebyl heraldik, nelze se ani divit, že erb hrabat z Leslie je v jeho podání nepoužitelný.

Hrabě Meraviglia-Crivelli (7) je v popisu a vyobrazení přece jen o maličko přesnější. Přesto však popsal barvu klenotu jako zlatou místo červenou, pozapomněl však na štítonoše. J. A. Tyroff (8) ve svém Erbovníku Rakouské monarchie uveřejnil erb hrabat z Leslie téměř správně. Opět použil u klenotu zlatou barvu a stejně tak i u štítonošů, které zobrazil jako zpět hledící v rozporu s privilegiem z roku 1662.

I J. B. Rietstap podlehl mylnému názoru, že štítonoši erbu hrabat Leslie jsou zlatí s červenou zbrojí (9), snad proto, že při spojení erbů knížat z Dietrichsteina a vymřelých hrabat z Leslie, byl takto odumřelý erb do velkého knížecího znaku včleněn (10).

 

10.2 Historie

Lesliové patří mezi velmi známé a starobylé skotské klany. Do dnešní doby se rozrostli do mnoha větví, které se usadily kromě Skotska i v Irsku, USA, Francii, Polsku, Rusku, Rakousku a jinde. Potomky mnohých větví můžeme sledovat až do dnešní doby. Někteří členové klanu Leslie sehráli i určitou úlohu v českých dějinách v letech 1630-1802.

Podle historických pramenů je uváděn jako zakladatel rodu legendární Bartoloměj (11), podle jiných pramenů se však jmenoval Bartoholf. Údajně to byl uherský šlechtic, který z Arpádovských Uher přišel do Skotska. V roce 1067 doprovázel princeznu Markétu, sestru dědice anglického trůnu Edgara Athelinga, který byl uzurpátorem Vilémem Dobyvatelem (1027-1087) vypuzen z Anglie. Edgar Atheling byl synem anglického prince Edwarda a Agáty, dcery německého císaře Jindřicha II. (972-1024). Edgar po krátkém pobytu v Uhrách spolu se svými sestrami Margaretou a Kristýnou a matkou Agátou nalezli útočiště ve Skotsku u krále Malcolma III., zv. Canmore (1057-1093). Princezna Markéta se pak stala manželkou krále Malcolma a skotskou královnou.

V doprovodu rodiny Edgara Athelinga z Uher do Skotska byl i jistý Bartoloměj, údajně člen starobylého uherského rodu. Měl pověst silného, odvážného a drsného muže se všemi vlastnostmi vhodnými pro život v tehdejším divokém Skotsku. Získal si královu přízeň a ten jej jmenoval kastelánem hradu Edinburghu. Král mu rovněž potvrdil jeho šlechtický původ a obdařil ho rozsáhlými pozemky v hrabství aberdeenském a v oblasti Lasselyn v úrodném Gariochu (12).

Zde v pěkném a na úrodu bohatém údolí postavil Bartoloměj hrad, zv. Leslie Castle. Po dlouhou dobu zde bylo hlavní sídlo rodu Leslie, jehož členové se tenkrát zabývali hlavně zemědělstvím. Žili tu po devět generací, od roku 1067 do roku 1439. Bartolomějovou manželkou byla princezna Beatrix, dcera zemřelého skotského krále Duncana (1034-1040) a sestra krále Malcolma III. Z tohoto manželství odvozují původ všichni žijící Lesliové na světě (13).

 

Obrázek 10.4: Leslie Castle, současná podoba (vystavěn roku 1661, opraven a zrekonstruován v letech 1970-80).

zdroj: http://www.carneycastle.com/Leslie/photo0.jpg

 

Významné postavení Bartoloměje na skotském dvoře vyjadřovala i funkce komořího královny. Jednou z jeho povinností bylo doprovázet na koni královnu při jejích vyjížd’kách. Při tom, z důvodu bezpečnosti, měl Bartoloměj kolem své ruky omotánu otěž královnina koně. Při jedné takové jízdě při přechodu potoka se kůň pod královnou splašil a panovnice málem spadla. V té chvíli na ni Bartoloměj v úzkosti vykřikl “Grip fast” (Pevně se drž). Na památku této příhody si Bartoloměj tento výkřik ponechal jako devizu resp. válečný pokřik ke svému erbu. Původní rodový erb se popisuje takto: Stříbrný štít s modrým kosmým břevnem se třemi zlatými oválnými přezkami. Klenotem je zlatá hlava gryfa s červeným jazykem. Válečný pokřik: GRIP FAST.

První Leslie zemřel v pokročilém věku okolo roku 1121. Jeho nástupcem a dědicem se stal syn Malcolm, o němž toho není moc známo. Neznáme také jméno jeho manželky. Byl pasován na rytíře králem Davidem a potvrdil nadaci majetku svého otce. Zemřel kolem roku 1176. Zůstali po něm dva synové, z nichž starší byl zabit při účasti na křížové výpravě.

Mladší Norman byl od otcovy smrti třetím pánem domu Leslie a náčelníkem svého rodu (14), jeho manželkou byla dcera Stewarta, hraběte z Lornu. Z manželství se narodili čtyři synové. Čtvrtým pánem domu se stal nejstarší z nich Norman (někdy nazývaný Norino) (15). Nejmladší Bartoloměj (též William) zemřel v dětství. Dále je v rodové genealogii drobná nejasnost, Norman se oženil, není však přesně známo s kým. Uvádí se pravděpodobně dědička rodu Blairů z Teases, ale její křestní jméno není známo. Pátým pánem domu byl stejnojmenný syn Normana, Norman, který se jako první psal Norman de Leslie. Nevíme však, kdo byla jeho matka.

Sir Norman de Leslie byl pátým pánem domu asi až do roku 1320, byl sheriffem aberdeenského hrabství a jeho manželkou se stala Elizabeth Leith, dědička rodiny Leithů z Edengarichu. Také Norman byl pasován králem na rytíře. Ve své době patřil mezi největší skotské magnáty. Se svou manželkou zanechal celkem tři děti: Ondřeje (Andrew), který byl později šestým pánem domu a dvě dcery, Margaretu, později provdanou za Johna Innese z Innesu a Annu, jejímž manželem se stal Sir Alexander Dunbar z Westfieldu.

Sir Andrew of Leslie, šestý pán domu Lesliů, se v roce 1313 oženil s Mary, dcerou a bohatou dědičkou Sira Alexandra Abernethyho of that ilk, který zemřel roku 1312. Tento sňatek je dodnes patrný ze znaku Lesliů, hrabat z Rothes, kteří zastávají funkci náčelníků klanu (16).

Obrázek 10.5: Standarda hraběte z Rothes, náčelníka klanu Leslie.

zdroj: http://www.scotsbarons.org/standard.htm

 

Sir Andrew vyženil baronii v Ballinreichu a několik dalších panství. Stal se jedním z nejbohatších a nejmocnějších baronů Skotska. Manželé měli spolu celkem šest dětí: 1. Sir Andrew Leslie, který po smrti svého otce (zemřel před rokem 1325) nastoupil vládu jako sedmý pán domu Leslie. Zemřel kolem roku 1353 a o jeho manželce není nic známo.

2. Norman Leslie, byl velmi činným ve veřejném životě. V roce 1358 byl jedním ze skotských vyslanců v Římě. Patřil k čelným politikům své doby. Jeho chotí se stala Margareta Lamberton, dcera a dědička Alexandra de Lamberton. Norman zemřel 11. února 1366 bez potomků.

3. John Leslie z Rothes, předek hrabat z Rothes, dnešních náčelníků klanu Leslie.

4. Walter Leslie, hrabě z Ross (Earl of Ross), hraběcí titul získal na základě sňatku s Euphemií, hraběnkou z Ross (Countness of Ross), dcerou a dědičkou Willama, 5. hraběte z Ross, v roce 1365. Tato rodová větev vymřela již v 15. století.

5. Margaret Leslie, se provdala za Williama de Innes, 7. náčelníka klanu Innes (7th of that ilk).

6. George Leslie, 1. Baron z Balquhainu a předek mohutného a velmi rozvětveného domu Balquhain.

 

Davidem Leslie, devátým pánem domu Leslie, vymřela přímá linie náčelníků klanu. David zemřel v březnu roku 1439. Pokračování kontinuity úřadu náčelníka klanu převzala větev Leslie of that ilk. George Leslie, 8th of that ilk pak roku 1620 zastavil baronii Leslie Johnu Forbesovi z Monymusku. V té době byl rod rozdělen na dva veliké kmeny:

1. Leslie z Rothes, z nichž se oddělila řada dalších větví, např. Leslie z Parkhillu, Lordi Lindores, kteří se dále větvili na Lordy Newark, dále větev Leslie z Pitnamoonu, Leslie z Leslie House (větev žila v Irsku), Leslie z Ballybay (rovněž irská), Leslie z Aikenway, z Findrassie, z Burdsbanku a Leslie z Newtonu.

2. Leslie z Balquhainu, tuto část klanu lze označit za nejsilnější a její členy lze sledovat až do dnešních dnů. Z její mladší odnože vznikly rody Leslie ve Francii, Leslie z Glissonu a několik odnoží ve Skotsku, Leslie z Bucharnu, z Kincraigie, z Warthillu, z Little Folia a Leslie z Rithillu. K vlastnímu základnímu rodu Leslie z Balquhainu počítáne rodiny hrabat z Levenu, dále Leslie z Kirninvie, z Rudderie, z Pitcalpe, z  Old Craigu, z New Leslie, z Edenville, z Drummuiru, z Cultsu, z Crichie, z Iden a rovněž sem patří rodina hrabat Leslie usazená v Čechách a Rakousku, dále sem patří i několik dalších nevýznamných odnoží.

Obrázek 10.6: Vévoda z Rothes. 1667 Obraz maloval L. Schuneman.

zdroj: https: //www.nationalgalleries.org/collection/artists-a-z/s/artist/l-schuneman/object/john-leslie-7th-earl-and-1st-duke-of-rothes-1630-1681-lord-chancellor-pg-860

 

Členové rodu Leslie zastávali ve Skotsku významná místa a úřady. Senior rodu (dnes vládnoucí hrabě Rothes) byl obyčejně královským komořím. William Leslie of Balquhaim byl kontrolorem hospodaření na dvoře krále Jakuba III. William Leslie, 4. Baronet z Wardisu, byl nejvyšším sokolníkem Jakuba IV., královna Marie prodlela noc a den 9. září 1562 na hradě Lesliů. Z genealogických záznamů vidíme, že někteří Lesliové si brali za manželky příslušnice skotského královského rodu. Během staletí se rod zpříznil se všemi významnými rody nejen Skotska, ale i Irska a Anglie. Ženy pozdějších generací se vdávaly i za bohaté obchodníky z Aberdeenu.

Lesliové byli baroni, hrabata (Earl), jeden byl dokonce vévodou, ale i Lairdi (vlastníci feudální baronie) a nezámožní rytíři. John Leslie, 7. hrabě Rothes, při korunovaci krále Karla II., 1. ledna 1651, nesl králův meč. Karlovým patentem daným 20. května 1680 na zámku Windsor byl John Leslie povýšen na vévodu z Rothes (Duke of Rothes).

V knize o historii rodu Leslie autor uvádí celou řadu královských dekretů (chart) nebo výnosů ze zasedání parlamentu, resp. sněmovny Lordů, jimiž se potvrzuje přidělování, popřípadě výměna pozemků jednotlivým členům rodu. Za staletí existence klanu to bylo hojně sporů, zaznamenány jsou i případy otrávení některého člena rodu, aby mohl dědit jiný či jiná. Dokonce došlo k řešení sporů válkou mezi domy Leslie a Forbes v roce 1526, kdy byla vypálena residence Lesliů z Balquhainu, zámek Balquhain.

William Leslie, 7. Baron z Balquhainu rodové sídlo obnovil roku 1530. V roce 1690 se zámek stal neobyvatelným a již nevyhovoval nárokům na moderní bydlení tehdejší doby. Lesliové proto přesídlili do pohodlnějšího zámku Fetternear House. Za 18. Barona z Balquhainu byl starý hrad opraven a stal se opět obyvatelným. O vánocích roku 1763 byl znovu zničen požárem. V průběhu doby jak se oddělovaly jednotlivé rodové větve, docházelo i k proměnám rodového jména a tak je možno najít místo původního Lesslyn, Leslie též Lesley nebo jen Lesly. Jednotlivé větve se odlišovaly i určitými změnami ve svých erbech 17 a některé rodiny změnily i devizy. Původní pokřik GRIP FAST, který si zvolil podle rodové pověsti již legendární zakladatel rodu Bartoloměj, zůstal povětšinou zachován. Přesto však najdeme i jiné varianty, napr. Leslie, hrabě Leven má devizu PRO REGE ET PATRIA, Lesly z Oustons mají SOLI DEO GLORIA, Leslie z Prowisu mají CRECSAT DEO PROMOTORE, Lesly z Torry mají HOLD FAST, Lord Lindores STAT PROMISSA FIDES a pod.

Obrázek 10.7: Alianční erb Patricka Leslie a Marie Irvina na Letternear House. 

 

Při sledování genealogie této nadmíru rozvětvené rodiny napočteme stovky jejích členů. Její příslušníci byli lidé velmi vitální a u mnohých několikerý sňatek a značný počet dětí nebyly výjimkou. Řada Lesliů se oženila dvakrát i třikrát a pokaždé z těchto sňatků zůstalo několik potomků a navíc někteří měli ještě nemanželské děti. Proto je sledování jednotlivých členů mnohdy nelehkou záležitostí.

Např. John Leslie, 9. hrabě Rothes se v roce 1697 oženil s Lady Jean Hay, dcerou markýze z Tweeddale, kancléře Skotska a měl s ní celkem 12 dětí. John Leslie, 22. Baron z Balquhainu se v roce 1774 oženil s Violet Dalzell, dcerou Johna Dalzella z Barncroshu a měl s ní 15 dětí. William Leslie, 4. Baron z Balquhainu, byl třikráte ženat a z jeho manželství vzešlo celkem 19 dětí a navíc měl ještě jednoho syna nemanželského.

William Leslie, 1. z Warthillu, zemřel roku 1561 ve věku 71 let a po sobě zanechal z jednoho manželství celkem 21 dítě. George Leslie, 4. hrabě Rothes, byl celkem pětkráte ženat. Poprvé se oženil v roce 1517 s Margaretou Crihton, dcerou Williama, 3. Lorda Crichtona a Margarety Stewart, dcery krále Jakuba III. Ta již před tímto sňatkem byla dvakrát provdána. George Leslie ze svých pěti manželství měl celkem 14 dětí a navíc ještě dceru a syna z lože nemanželského.

John Leslie, 2. Baron z Wardis, byl také pětkrát ženat, celkem měl 15 dětí a zemřel v roce 1546 ve věku 86 let. Alexander Leslie, 3. Baron z Wardis, nejstarší syn předešlého, se nerozpakoval v 80 letech oženit potřetí! Velká úmrtnost dětí v dřívějších letech byla běžnou záležitostí. Je však zajímavé, že věk mužů z rodu Leslie, zemřelých přirozenou smrtí, je ve většině případů vyšší, než bychom čekali. Dosažení věku osmdesáti let i více v jiných vrstvách nebylo běžným zjevem, ale v rodu Lesliů to nebylo vzácností.

Bouřlivá doba a způsob života feudálů si vyžádala také značný počet případů smrti vnějším násilím. Lesliové bojovali v různých armádách a na mnoha bojištích nejen v Evropě, ale i jako příslušníci britské armády ve Východní Indii, Západní Indii a v Americe. Např. Robert Leslie, 6. Baronet z Wardisu byl zabit při povstání domorodých vojáků v Indii.

Někteří Lesliové zemřeli také ve rvačkách. Je zajímavé, že v žádném případě jsme se neshledali se zabitím v souboji jako u Irů, kteří pro svou prchlivou a výbušnou povahu přicházeli často do konfliktních situací, které řešili nejčastěji soubojem. Je zaznamenáno několik vražd ze zištných důvodů jiného člena rodiny. Několik příslušníku klanu bylo odsouzeno pro účast na vraždě kardinála Beatona 29. května 1546. Mezi odsouzenými byli Norman Leslie z Rothes a John Leslie z Parkhillu, oba však prchli do Francie a tam zemřeli.

Ženy se jako všude na světě dožívaly vyššího věku, často se ještě jako vdovy znovu vdávaly. Máme několik záznamů o jejich dlouhověkosti. Např. hraběnka Elizabeth Leslie, z větve Newark, která se narodila v roce 1675, zemřela jako svobodná roku 1750, nebo dcera Alexandra Leslie, 6. Lorda Lindorese, Hugina, byla stoletou reprezentantkou rodu (*15. 3. 1746 +4. 1846). Stejně tak muži i ženy umírali infekčními chorobami. Zaznamenána jsou úmrtí morovou nákazou a několik žen z rodu Leslie zemřelo “infekční horečkou”, která roku 1762 řádila v Aberdeenu.

Společenské proměny ve Skotsku počátkem 17. století a hmotná situace rodiny dopomohla k emigraci některých členů rodu Leslie z Balquhainu na kontinent. Jejich osudy výrazně ovlivnily události tzv. Třicetileté války. Zejména potomci Alexandra Leslie, 15. Barona z Balquhainu byli obdařeni mnoha tituly a statky, své osudy spojili s habsburskou monarchií ve střední Evropě. Přízeň císařů Ferdinanda III. a Leopolda I. způsobila, že se stali významnými osobnostmi na vídeňském dvoře a jejich osudy zůstaly trvale spojeny s českými a rakouskými zeměmi, především se Štýrskem.

Obrázek 10.8: Ruiny hradu Balquhain Castle.

zdroj: http://www.geograph.org.uk/photo/4440748

 

10.2.1 Leslie z Balquhainu

Jak již bylo dříve řečeno linii Baronů z Balquhainu založil George Leslie, 1. Baron z Balquhainu, který své statky získal od svého otce kolem roku 1340 a takto zcelený majetek byl králem Davidem II. potvrzen jako svobodná baronie. Pro svou rodinu postavil hrad Balquhain ve východním Bennachie v okrese Garioch, v dnešním hrabství Aberdeen na břehu řeky Urie.

P°uvodní hrad byl čtyřúhelníkový kastel s uzavřeným nádvořím s věžemi. V roce 1526 byl vypálen v boji s klanem Forbesů. Potomci George Leslieho se značně rozrodili díky vnukovi. Sir Andrew Leslie, 3. Baron z Balquhainu se stal díky plodnosti své a svých manželek předkem mnoha rodových linií dodnes žijících nejen ve Skotska a Irsku, ale i v Rusku, hrabat Leslie ve Francii a hrabat Leslie v českých zemích a Rakousku. Lze říci, že všichni Lesliové, kteří dnes mohou prokázat svůj původ po meči jsou potomci tohoto jediného muže.

William Leslie, 7. Baron z Balquhainu kolem roku 1530 zřícený hrad přestavěl na zámek, který se vyznačoval nejen lepším vojenským zabezpečením, ale i modernějším prostředím pro pohodlnější bydlení. Zámek zůstal hlavním rodovým sídlem dalších více než sto let, do roku 1690, kdy se Patrick Leslie, 15. baron z Balquhainu rozhodl přestěhovat do podstatně pohodlnějšího domu zv. Fetternear House.

Jeho syn, pozdější 16. baron z Balquhainu, za otcova života sídlil s rodinou na starém zámku Balquhain, ale po převzetí baronie se i on přestěhoval do nového sídla. Starý zámek byl opuštěn a pravděpodobně díky vojákům vévody z Cumberlandu se z něho po bitvě u Cullodenu stala zřícenina (18).

Obrázek 10.9: Současný stav Fetternear House, sídla Lesliů z Balquhainu.

zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fetternear_House.jpg

 

 

10.2.2 Rodokmen 1.

Bertolf / Bartolf / Bartholomew, *? +cca 1121, oo Beatrix Skotská, dcera krále Duncana I.,

1. Malcolm z Gariochu, Constable of Inverurie, *? +cca 1176, oo ?,

1.1 Norman, Constable of Inverurie, *? +kolem 1248, oo dcera Lorda z Lornu,

1.1.1 Norman (Norino), oo Catharin Muir / Mure (nebo Blair) z Tasseis,

1.1.1.1 Sir Norman z Leslie, *? +před r. 1320, šerif hrabství Aberdeen, oo Elizabeth Leith, dědička panství Edengarich,

1.1.1.1.1 Sir Andrew z Leslie, *? +cca 1323, oo (1313) Mary Abernethy, dcera Alexandra Abernethy of that Ilk,

1.1.1.1.1.1 Sir Andrew Leslie of that Ilk, *? +kolem 1353, oo ?,

1.1.1.1.1.2 Norman Leslie, zemřel na křížové výpravě 1366, vyslanec, oo m. Margaret Lamberton, vnučka Alexandra de Lamberton,

1.1.1.1.1.3 John Leslie z Rothes, Elginshire, *cca 1319 +kolem 24. října 1396 - potomci hrabata z Rothes,

1.1.1.1.1.4 Walter Leslie, hrabě z Ross, *? +27. února 1381-2, oo (13. 9. 1365) Eufemie, hraběnka z Ross, +cca1394, dcera Williama 5. hraběte z Ross,

1.1.1.1.1.4.1 Alexander Leslie, hrabě z Ross, +8. května 1402, oo před 1398, Isabel Stewart, dcera Roberta Stewarta, 1. vévody z Albany,

1.1.1.1.1.4.1.1 Euphemia Leslie, hraběnka z Ross, +cca 1415, jeptiška,

1.1.1.1.1.4.2 Margaret Leslie, oo Donald MacDonald, Lord of the Isles, +1423,

1.1.1.1.1.4.3 Mary Leslie, oo Sir David Hamilton, +1374,

1.1.1.1.1.5 George Leslie, 1. Baron z Balquhainu, *? +cca 1351, oo Elizabeth Keith,

1.1.1.1.1.5.1 Hamelin Leslie, 2. Baron z Balquhainu, +cca 1378, oo Ann Maxwell, dcera sira Johna de Maxwella z Carlaverocku,

1.1.1.1.1.5.1.1 Sir Andrew Leslie, 3. Baron z Balquhainu, +22. ledna 1420, oo (1391) Isabel Mortimer, dcera Bernarda Mortimera z Craigievaru,

1.1.1.1.1.5.1.1.1 Sir William Leslie, 4. Baron z Balquhainu,  +18. dubna 1467, 1.oo Elizabeth Fraser, dcera Hugha Frasera z Lovat, 2.oo Agnes Irvine, dcera Alexander Irvine, 5. Barona z Drum,

(1)

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1 Alexander Leslie, 5. Baron z Balquhainu,  +10. dubna 1472, 1.o Janet Gordon z Cairnbarrow, 2.oo N. Cuming z Coulter,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1 Patrick Leslie, 6. Baron z Balquhainu, +16. dubna 1496, oo Muriel Grant, +cca 1472, dcera Sira Duncana Granta, 1. Barona z Freuchie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1 William Leslie, 7. Baron z Balquhainu, +1545, 1.oo Elizabeth Ogilvy, +září 1518, dcera Sira Waltera Ogilvyho z Auchlevyn, 1. Barona z Boyne, 2.oo Margery Keith z Inverugie - bez potomků, 3.oo N. Forbes - bez potomků,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1 John Leslie, 8. Baron z Balquhainu, +únor 1561 ve Francii, 1.oo Elizabeth Leslie z Ardonyne, 2.oo Christan Menzies,

(1)

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1 John Leslie, zemřel před svým otcem roku 1550, oo Margaret Wood z Barningtonu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Janet Leslie oo Patrick Leslie z Kincraigie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Margaret Leslie oo Alexander Bisset,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.2 William Leslie, 9. Baron z Balquhainu – pokračování, rodokmen 2.

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.3 Janet Leslie oo William Duguit z Auchinhove,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.4 Agnes Leslie oo James Harvey z Boyndis,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.5 Margaret Leslie oo N. Dunbar z Bonnyfieldu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.6 Barbara Leslie oo William Cumming z Auchray,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.7 Isabella Leslie +4. února 1576,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.2 dcera Leslie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1.1.3 Jean Leslie, oo Patrick Leith z Liklieheadu, později z Edingarlocku, +kolem roku 1625,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.2 dcera Leslie, oo David Ross,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.3 dcera Leslie, oo John Ogilvie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.4 dcera Leslie, oo Sir John Rutherford,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.5 dcera Leslie, oo David Anderson,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.6 dcera Leslie, oo John Stewart ze Strathinu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.2 William Leslie z Craigtowie, 1. Baron z Kincraigie - potomci Lesliové z Kincraigie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.3 Grissel Leslie, oo William Barclay z Gartley / Grandtully, *1435 +1459 - potomci,

(2)

1.1.1.1.1.5.1.1.1.4 Alexander Leslie, 1. Baron z Wardis, *cca1445 +1500, oo Isabel Lauder, dědička majetku Balcomie - potomci Lesliové z Wardis,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.5 George Leslie, 1. Baron z New Leslie, oo Comney Ramsay z Dalhousie - potomci Lesliové z New Leslie, Lesliové z Kininvie, Lesliové z  Edenville, Lesliové z Drummuiru, Lesliové z Rudderie a další,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.6 Thomas Leslie, farář z Kingussie

1.1.1.1.1.5.1.1.1.7 Elizabeth Leslie, oo Norman Leith z Barnes, 

1.1.1.1.1.5.1.1.1.8 dcera Leslie, 1.oo N. Stewart z Laithers, 2.oo laird z Balquhollie,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.9 dcera Leslie, oo Cullen v Aberdeenu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.10 dcera Leslie, oo (John) Cheyne (6.) Baron ze Straloch, +cca 1503,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.11 dcera Leslie

(3)

1.1.1.1.1.5.1.1.1.12 David Leslie, 1. Baron z Pitcaple, žil kolem roku 1472, oo N.N.,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.12.1 Bessie Leslie, 1.oo Gilbert Menzies z Findonu, 2.oo laird of Landro in the Mearns,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.13 James Leslie, 2. Baron z Pitcaple, oo Elizabeth Seton, dcera Setona z Meldrumu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.14 dcera Leslie, oo Alexander Menzies, Provost v Aberdeenu, žil kolem roku 1485,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.15  Margaret Leslie, oo George Forbes z Auchintoulu,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.16 dcera Leslie, oo Duncan Davidson z Auchenhampers,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.17 dcera Leslie, oo Alexander Marr,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.18 Magdalen Bessie Leslie, oo John Forbes z Terpree,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.19 dcera Leslie, oo Thomas Guthrie z Kinblaithmondu,

(4) Marjory/Mary Meldrum, dcera Sira Thomase Meldruma z Fyvie, nelegitimní potomci,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.20 Patrick Leslie z Logydurna, oo N. Spence of Boddam,

1.1.1.1.1.5.1.1.1.21 další potomci,

1.1.1.1.1.5.1.1.2 Alexander Leslie "of that Ilk", +cca 1470, 1. oo Margaret (nebo Johanna či Elizabeth) Leslie, dcera Davida Leslie of that Ilk, 2.oo Janet Mowat, dcera Mowata z Baldquhollie,

1.1.1.1.1.5.1.1.3 dcera Leslie, oo Glaister / Glaster z Gachu,

1.1.1.1.1.5.1.1.4 dcera Leslie, oo Munroe z Foulay,

1.1.1.1.1.5.1.1.5 dcera Leslie, oo Raynold Cheyne (5th) ze Stralochu

1.1.1.1.1.5.1.1.6 Andrew Leslie z Pitscurry, oo N. Bisset, dcera Thomase Bisseta z Balhagarty,

1.1.1.1.1.5.1.1.7 Malcolm Leslie z Cultsu,

1.1.1.1.1.5.1.1.8 několik dalších nemanželských dětí,

1.1.1.1.1.6 Margaret Leslie, oo William de Innes, 7. of that Ilk, +prosinec 1330,

1.1.1.1.2 Margaret z Leslie, oo Sir John Innes z Innes,

1.1.1.1.3 Ann z Leslie, oo Sir Alexander Dunbar z Westfieldu,

1.1.2 John,

1.1.3 Leonard,

1.1.4 William,

1.2 Malcolm, žil 1243, zemřel na křížové výpravě,

2. Norman.

 

John Leslie, 8. Baron z Balquhainu nastoupil vládu v roce 1545 po svém otci Williamovi, obnoviteli zámku Balquhain. Byl celkem dvakrát ženat, ale děti měl jen se svou první manželkou Elizabeth Leslie z Ardonyne, byli to tři chlapci a čtyři děvčata. 22. října 1550 získal John Leslie do pronájmu statky biskupa z Aberdeenu, Williama Gordona, zvané Fetternear. S tímto majetkem, který drželo biskupství již od 12. století, byl spojen i titul Barona z Fetternearu. Po Johnově smrti v roce 1561 se stal jeho nástupcem jeho nejstarší přeživší syn William.

 

10.2.3 Rodokmen 2.

William Leslie, 9. Baron z Balquhainu, +1571, 1.oo Margaret Leslie z Bonymoonu, 2.oo Margaret Drummond z Belliclene, 3.oo po r. 1545 Janet Forbes, dcera Johna Forbese, 6. Lorda Forbese a Elizabeth Berlay,

(2)

1. Margaret Leslie, *1535, 1.oo Alexander Abercrombie z Birkenbogu, +před červencem 1595, 2.oo Alexander Fraser z Durrisu,

(3)

3. John II. Leslie, 10. Baron z Balquhainu - pokračování, rodokmen 3.

4. Jane Leslie, oo James Dempster z Muresku,

5. Isabel Leslie, oo James Arbuthnot,

6. William Leslie,

7. Arthur Leslie,

8. Gilbert Leslie,

9. Andrew Leslie,

10. Christian Leslie,

11. Elizabeth Leslie

 

William Leslie, 9. Baron z Balquhainu byl muž velkých schopností, získal si značný politický vliv a byl ve své době ve velké vážnosti u celé skotské šlechty. Zastával úřad sheriffa hrabství Aberdeen. 9. září 1562 přijala pozvání královna Mary a strávila noc na hradě Balquhain. Z titulu úřadu ochránce veřejného pořádku zabránil vyrabování a zničení katedrály v Aberdeenu v červnu roku 1566. Vděčný biskup William Gordon změnil nájemní vztah ke statku Fetternear na dědičné vlastnictvi, což bylo v květnu 1602 schváleno královskou listinou a rovněž papežským potvrzením roku 1670.

William Leslie byl celkem třikrát ženat. Jediného přeživšího syna a dědice měl se svou třetí manželkou Janet Forbes. Roku 1571 se ujal vlády po svém otci John II. Leslie, 10. Baron z Balquhainu. Jako představitel staré a vznešené rodiny spřízněné s rody skotských králů zastával četné úřady, mj. byl stejně jako otec sheriffem aberdeenského hrabství.

 

10.2.4 Rodokmen 3.

John II. Leslie, 10. Baron z Balquhainu, +červen 1622, 1.oo 12. 2. 1564, Elizabeth Grant, dcera Johna Granta, 4. Barona z Freuchie, 2.oo 1580, rozvod 1597, Elizabeth Hay, dcera Georga Haye, 6. Lorda Errolla, 3.oo 6. 7. 1598, Joanna Erskine, dcera Sira Alexandra Erskineho z Gogaru,

(1)

1. John III. Leslie, 11. Baron z Balquhainu (19),

1.1 John IV. Leslie, 12. Baron z Balquhainu (20), +31. srpna 1655, oo sl. Crawford, dcera skotského kupce usedlého v Moskvě-bez potomků,

1.2 Alexander Leslie, zemřel v dětství,

1.3 Jean Leslie oo James Elphistone z Glack,

2. William IV. Leslie, 13. Baron z Balquhainu (21), +1671 v Holandsku, oo Marie Barnard - manželé měli celkem 10 dětí, které všechny zemřely v mládí,

(2)

3. Isabela Leslie oo Alexander Hay z Delgartie,

(3)

4. Alexander Leslie, 14. Baron z Balquhainu (Leslie z Tullochu) – potomci,

5. Walter, 1. říšský hrabě Leslie, * 1606/7 Fetternear House, + 4. března 1667 Vídeň, 1.oo N. Lamboy, pravděpodobně sestra císařského maršála Viléma hr. Lamboye,  2.oo ?,  3.oo 23. 4. 1647 Vídeň, Anna Františka, princezna z Dietrichštejna, +1667 – bez potomků.

6. Joana Leslie oo Patrick Leslie z Iden,

7. Elizabeth Leslie, 1.oo Gilbert Hay, 2.oo William Grant z Couglosse,

 

 

 

_____________________________________________________________

1. R. R. Stodart, Scottish Arms being a Collection of Armoriam Bearings A.D. 1370-1678, Volume Second, Edinburgh 1881, s. 44, W. Rae Macdonald, Carrick Pursuivant, Scottish Armorial Seals, Edinburg 1904. s. 203 uvádí rok 1296.

2. B. A. McAndrew, Scotland’s Historic Heraldry, Woodbridge 2006, s. 185.

3. A. Nisbet, A System of Heraldry, New Edition, Vol. II., Edinburgh 1816, s. 5.

4. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 602, hesla Leslie of Balquhain.

5. M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns ..., L-R, Leipzig 1889, s. CII.

6. A. Sedláček, Českomoravská heraldika, Praha 1925, s. 506.

7. R. J. Grafen Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel, Nürnberg 1885, s. 143, taf. 67.

8. J. A. Tyroff, Wappenbuch der Oesterreichischen Monarchie, Fünfundzwanzigster Band, Nürnberg 1858, s. 6.

9. J. B. Rietstap, Armorial Général..., Tome II., Gouda, s. 55. Zajímavé je, že autor uvádí erb Lesliů usedlých v Pomořansku a Slezsku s břevnem červeným a za klenot rostoucího zlatého gryfa s červenou zbrojí.

10. J. Županič, M. Fiala, F. Stellner, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny České, Praha 2001, s.70-80, tab. Dietrichstein-Proskau-Leslie (1802).

11. Col. Leslie of Balquhain, Historical Records of the Family of Leslie from 1067 to 1868-9, Vol. I., Edinburgh 1869, s. 1.

12. Garioch je území ležící v hrabství Aberdeen jihozápadně od okresu Mar, severovýchodně od Formartine a Buchanu a severozápadně od Strathbogie. První zmínka o Gariochu je na konci 12. a počátku 13. století, kdy je pod nadvládou keltských Maormarů a jejich vazalů z rodu Toisech. Jako hrabství byl Garioch v osobním vlastnictví Davida, hraběte z Huntingdonu, syna skotského krále Davida I., Alexander Harison M.D., The Blackhalls of that Ilk and Barry, Aberdeen 1905.

13. Col. Leslie of Balquhain, Historical Records of the Family of Leslie from 1067 to 1868-9, Vol. I., Edinburgh 1869, s. 7.

14. Podle zvyku na britských ostrovech, vedoucí šlechtického domu byli podle pořadí číslováni. Neměl-li feudál mužského potomka, pořadové číslo připadlo nejstarší dceři, případně pak titul obdržel její manžel či její prvorozený přežívající syn. V rodině hrabat Leslie byl upřednostněn říšský hraběcí titul před skotskou feudální baronií a proto vždy nejstarší syn byl majitelem fideikommissu a mladší Baronem z Balquhainu.

15. Norman byl v dobových dokumentech prvním z rodiny, který se jmenoval Leslie, Norman de Leslie, son of Norman roku 1253, viz Sir J. Balfour Paul, The Scots Peerage,Volume VII., Edinburgh 1910, s. 267, Col. Leslie of Balquhain, Historical Records of the Family of Leslie from 1067 to 1868-9, Vol. I., Edinburgh 1869, s. 14, W. Leslie, Laurus Leslaeana...,Graz 1692.

16. Popis znaku: Štít stříbrno-zlatě čtvrcený, 1.-4. pole s modrým kosmým břevnem se třemi oválnými zlatými přeskami (Leslie), 2.-3. pole s červeným lvem ve skoku s modrou zbrojí a přes štít je natažena černá šikmá nit (Abernethy). Klenotem je na turnajské přilbě s červenými přikryvadly podšitými hermelínem a modro-stříbrnou točenicí rostoucí přirozený gryf se zlatou zbojí a křídly. Štítonoši dva přirozeně zbarvení gryfové se zlatou zbojí a křídly. Válečný pokřik: GRIP FAST.

17. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales, London 1878. Burke’s Genealog. and Heraldic History of the landed Gentry, London 1937.

18. Bitva u Culloden Mooru se uskutečnila 16. dubna 1746. Vévoda z Cumberlandu zde zmařil poslední šance na restauraci Stuartovců na anglický a skotský trůn. W. S. Churchill, Dějiny anglicky mluvících národů - Věk revoluce, Praha 1999.

19. John III. Leslie, 11. Baron z Balquhainu zcizil statky Fetternear spolu s titulem Barona ve prospěch svého vzdáleného příbuzného Hectora Abercrombie z Westhallu, druhého syna Alexandra Abercrombie z Birkenbogu a jeho ženy Margaret, dcery Williama Leslie, 9. Barona z Balquhainu, 16. listopadu 1627. Smlouva byla vypracována 2. února 1628 a potvrzena králem 29. ledna 1631., +1638, oo Marjory Gordon (vdova po Robertu Duguitovi, 5. z Auchinhove)

20. John IV. Leslie, 12. Baron z Balquhainu zemřel v ležení u Ingolwitz při ruském tažení do Polska, Col. Leslie of Balquhain, Historical Records of the Family of Leslie from 1067 to 1869, Vol. III., Edinburgh 1869, s. 95. W. Leslie, Laurus Leslaeana..., Graz 1692.

21William IV. Leslie, 13th Baron of Balquhain, byl dvoˇran krále Karla I, byl ˇclenem tajné královské rady (Secret Council) a po

královˇe smrti odešel do exilu do Holandska, kde strávil zbytek svého života. Majetek, který zdˇedil po svém synovci se snažil prodat.

Po neúspˇešné snaze o prodej, ale místo, aby majetek postoupil dalšímu dˇedici v poˇradí Alexandru Lesliemu of Tullos, pˇredal jej

Alexandrovu mladšímu bratrovi hrabˇeti Walteru Lesliemu.