05. Johnstone

5.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb Johnstonů je celkem známý a ve své podstatě jednoduchý, popis: Stříbrný štít s černým ondřejským křížem a červená hlava štítu. Postupem času, když se začaly od původního kmene oddělovat jednotlivé větve procházel i rodový erb změnami až se ustálil na variantě kdy do hlavy štítu přibyly tři zlaté polštáře. Květinový symbol (plant) je Red Hawthorn, snítka červeného hlohu.

Celý klan Johnstone lze rozdělit na čtyři rodové skupiny, první a zdaleka největší jsou Johnstonové z Annandale , druhou skupinu tvoří Johnstonové z Westerraw v hrabství Lanark, kteří se nově přestěhovali do Westerhall v hrabství Dumfries. Třetí skupina se skládá z příslušníků rodin z Elphistone v hrabství Haddington a poslední skupina je sestavena z Johnstonů z Caskieben usazených v hrabství Aberdeen.

Rodový erb je poprvé doložen roku 1296, avšak je nutno poznamenat, že se značně liší od pozdějších verzí. Zde je třeba se zastavit a poznamenat několik vět o skotské historii konce 13. století. Oblast zvanou Annandale vlastnila rodina Bruce a roku 1294 skotský král John Balliol v záchvatu vlastenectví kázal vyhnat všechny Angličany ze Skotska a zmíněné území daroval rodině Comyn.

Král však byl 27. dubna 1296 poražen v bitvě a 10. července abdikoval na svůj úřad a krátce nato se území opět vrátilo do vlastnictví původních majitelů. 28. srpna 1296 přísahali čtyři Johnstonové věrnost anglickému králi Edwardu I. Na pečeti Sira Johna de Johnston je vidět štít se dvěma snopy a místo třetího canton. Jednoznačně vychází z erbu rodiny Comyn, kteří nosili v modrém štítě tři zlaté snopy. Není jasné zda jsou Johnstonové příbuzní Comynů či zda se jedná o leníky, kteří přijali diferencovaný erb svého lenního pána.

V pozdější době však, pravděpodobně v roce 1314 po bitvě u Bannockburnu, kde byla moc klanu Comyn definitivně zlomena, odložili nepopulární symboly Comynů a přijali do svého rodového erbu diferencovaný erb krále Roberta Bruce, stříbrný štít s černým ondřejským křížem a s černou hlavou štítu.

Po roce 1433 se Sir Adam Johnston of that Ilk oženil s Lady Janet Dunbar a svůj erb rozhojnil o tři stříbrné polštáře, které umístil do hlavy štítu nejen jako připomínku příbuznosti své manželky s rodinami Randolph a Bruce, ale i jako vzpomínku na účast ve slavné bitvě roku 1314 po boku zmíněných rodin (1).

Není přesně známo, kdy došlo ke změně černé hlavy štítu v červenou a stříbrných polštářů ve zlaté, pravděpodobně kolem roku 1694 (2). Roku 1733 při příležitosti udělení českého rytířského stavu (3) Rudolfu Šebestánovi Johnstonovi byl povrzen erb jeho a jeho potomků takto, popis: Štít červeno-stříbrně dělený, v horním poli jsou vedle sebe tři stříbrné polštáře každý se čtyřmi stříbrnými střapci, v dolním poli černý ondřejský kříž. Klenotem, na korunované tujnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je černý vztyčený srp (ostruha) s černou hvězdou na špici mezi rozloženými orlími křídly, vpravo stříbrno-červeně a vlevo černo-stříbrně dělenými.

Obrázek 5.1: Erb Rudolfa Šebestiána Johnstona, archiv České dvorské kanceláře.

 

Tento rytířský erb byl užíván až do poloviny 19. století, kdy s rodina usnesla upravit svůj erb ve shodě se svými příbuznými v Anglii a Skotsku. Současná podoba erbu rytířů von Johnston u. Kroegeborn vypadá takto, popis: Štít stříbrný s černým ondřejským křížem a s červenou hlavou štítu se třemi zlatými polštáři, každý se čtyřmi střapci. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými a černo-stříbrnými přikrývadly, je stříbrná ostruha mezi otevřenými orlími křídli, vpravo červeno-zlatě a vlevo stříbrno-černě dělenými. Heslo: NUNQUAM NON PARATUS (Vždy připraven).

 

 

Obrázek 5.2: Erb von Johnston und Kroegeborn.

 

5.2 Historie

Mezi českou šlechtu se v první třetině 18. století dostal Rudolf Šebestián Johnstone, původem ze Skotska. Tento málo známý rod se usadil v Kladsku, kde se udržel až po první poloviny 20. století. Skotský hraničářský klan Johnstone patří mezi velmi starobylé a sestává ze čtyř rodových skupin z nichž tyto dvě jsou největší, Johnstonové z Annandale usazení v hrabstvích Dumfries a Galloway a Johnstonové z Caskieben, žíjící převážně v hrabství Aberdeen.

V různých anglicky mluvících zemích se jméno vyslovuje různě, v současnosti náčelník klanu užívá příjmení Johnstone a hlava druhé linie Caskieben Johnston. Původ jména Johnstone je anglosaský a znamená „Janův kámen či spíše Janova ves“.

První známý Johnstone byl Gilbert syn Johna, který v letech 1195 až 1214 přijal pozemky v oblasti jižního Annandale od Williama Bruce, pána uvedené oblasti. Brzy nato byl Gilbert pasován na rytíře a začal se pravidelně objevovat jako svědek na různých listinách pánů Annandale. Jeho potomci bojovali proti Angličanům v bitvách u Solway roku 1378 a u Otterbourne roku 1388.

Obrázek 5.3: Johnston, tartan moderní.

 

Johnstonové z Annandale patřili mezi nejvýznamnější válečníky, které život na stále vroucí anglo-skotské hranici zocelil a vyškolil v partyzánské válce. Tito hraničáři útočili nejen na Angličany, ale přepadali i sousední klany, kterým kradli koně a dobytek.

Johnstonové si stavěli svá sídla jako vysoké kamenné věže o třech až čtyřech patrech s cimbuřími na nepřístupných místech. Hlavní pevností byl hrad Lochwood Tower, masivní budova ve tvaru L obklopená na jedné straně lesem a na druhé močálem.

V 15. století dosáhl klan Johnstone významného postavení a vážnosti díky své účasti na potlačení povstání klanu Douglas roku 1455. Černí Douglasové prakticky ovládali celé jižní Skotsko a byli vážnou mocenskou hrozbou Stewartovské dynastii. Johnstonové bojovali proti Douglasům u Arkinholmu v hrabství Dumfries a účastnili se králova tažení proti hradu Threave v Kirkudbright. Za pomoc králově věci byli odměněni množstvím statků zabavených v Douglasovských oblastech. Příslušníci klanu Johnstone se tak rozšířili do horního Annandale a do hrabství Lanark. Roku 1542 královna Marie Skotská povýšila statky náčelníka klanu na baronii.

V průběhu celého 16. století soutěžili Johnstonové s Maxwelli o výsadní mocenské postavení v celé západní pohraniční oblasti Skotska. Náčelníci obou klanů se střídali v úřadu správce západního pohraničí a jejich rivalita postupně během jednoho století přerostla v krevní mstu, která vyvrcholila roku 1593, kdy tehdejší správce pohraničí John 7. Lord Maxwell, podporovatel španělské Armady, shromáždil na dva tisíce jezdců a napadl Johnstonovské statky v Annandale s cílem jednou pro vždy zničit odvěké nepřátele svého klanu a své mocenské konkurenty.

Sir James Johnstone z Dunskellie, náčelník klanu Johnstone, si uvědomil smrtelné nebezpečí pro svůj lid a proto požádal o pomoc spřátelené klany Grahamů, Scottů, Carruthersů, Irvingů a Elliotů. Důkazem jak hluboká byla nenávist mezi oběma klany je návrh odměny za hlavu nebo ruku náčelníka Johnstonů a naopak lorda Maxwella.

6. prosince 1593 napadli Maxwellovi ozbrojenci Johnstonovské městečko Lockerbie a s obránci svedli bitvu na místě zvaném Dryfe Sands. Uprostřed řeže, která se rozpoutala byl Lord Maxwell zabit a jeho hlava a pravá ruka byly pověšeny na cimbuří Lochwood Toweru jako krvavé trofeje mající připomínat slavné vítězství.

Roku 1608 bylo uspořádáno setkání Sira Jamese Johnstona z Dunskellie a syna Lorda Maxwella, kde mělo být ukončeno nepřátelství obou klanů. Během rozhovoru však mladý lord Maxwell na Sira Jamese vystřelil a údajně otrávenými kulemi jej smrtelně zranil. Mladý Maxwell po svém činu utekl do Francie, byl však zatčen a veřejně v Edinburghu popraven pro vraždu.

Obrázek 5.4: Ruiny Lochwood Tower.

 

Po nástupu Jakuba VI. na anglický trůn se hranice stala bezpředmětnou a během několika málo let přestala ve staré podobě existovat. Roku 1633 byl James Johnstone, syn Sira Jamese Johnstona z Dunskellie u příležitosti korunovace krále Karla I. povýšen na Lorda Johnstona z Lochwoodu a roku 1643 se stal hrabětem z Hartfeldu (Earl of Hartfeld) a Lordem Johnstone z Lochwoodu, Moffatdale a Evandale.

Během občanské války hrabě lavíroval mezi oběma stranami až se nakonec připojil ke královské straně. Během Commonwealthu byl spolu se svým synem vězněn a po restauraci Stuartovců byl druhý hrabě odměněn za svou loyalitu udělením hrabství Annandale.

Roku 1701 byl William Johnstone, 2. hrabě z Annandale povýšen na markýze, ale již roku 1792 smrtí George Johnstona titul i větev náčelníků klanu Johnstone vymřela po meči. Roku 1983 po téměř dvou stoletích Lord Lyon oficiálně uznal majora Percyho Wentwortha Hope Johnstona of Annandale a. of that Ilk, de jure 10. hraběte z Annandale a Hartfellu, dědičného správce Lochmaben Castle a potomka dcery prvního markýze z Annandale šéfem klanu Johnstone.

Obrázek 5.5: Osobní standarda náčelníka klanu.

 

5.2.1 Johnstonové ve střední Evropě.

V soukromé válce mezi klany Johnstone a Maxwell je na předním místě jmenován John Johnstone hospodařící na statku Craigiburn. Craigiburn, statek, po kterém rodina získala své jméno, se nachází ve velmi hornaté oblasti mezi říčkou zvanou Moffat a potokem Craigieburn, v místě odpradávna nazývaném Auldton Fell. Na horním toku Moffatu lze dodnes nalézt les Craigieburn Wood - Moffat sám je přítokem řeky Annan, do které se vlévá jižně od města Moffat.

John Johnston de Cragaburne se připomíná v různých dokumentech jako nejstarší syn a dědic Thomase Johnstona de Craigburne a v listině ze 26. února 1563 jsou oba uvedeni jmény. John se oženil ve farním kostele v kraji Lanark v Symingtonu s Mareotou Mure, dcerou Johna Mure, pána z Annestonu. Měl pět bratrů: Simona, který je v listině datované 16. listopadu 1577 připomínán seděním na statku Smailgill, stejně jako Thomas, William, Gilbert a Adam, se kterými tento nejstarší syn Thomase Johnstona de Craigburne 18. listopadu 1578 uzavřel nějakou dohodu.

John Johnstone pravděpodobně zemřel ještě téhož roku 1578 bezpochyby před svým otcem, nebot’ jeho nejstarší syn Thomas byl označen jako dědic obrovských majetků svého děda Thomase Johnstona z Cragaburne. Kromě zmíněného syna Thomase měl John Johnston z Craigaburne ze svého manželství s Mareotou Mure z Annistonu, která byla naživu ještě v roce 1596, další tři syny, Francise, Gilberta a Simona Johnstony.

Simon se narodil roku 1559. Tento opustil spolu se svými dvěma bratry Skotsko, poté, co jim bylo, na hradě Lanark, který stojí v rodném kraji jejich matky, 15. května 1596 vystaveno osvědčení-průvodní listy s doporučeními a potvrzením o jejich manželském původu s příslušností ke starobylé skotské šlechtě pro panovníky v Nizozemsku a Polsku.

Jaké byly důvody, které bratry vedly k emigraci není známo, snad to byly neklidné a nepříjemné zážitky z jejich domoviny, která trpěla krvavou rozepří mezi Johnstony a Maxwelly, nebo snaha zajistit si přiměřenou obživu odpovídající jejich společenskému postavení, protože rodinné statky byly v rukou jejich nejstaršího bratra.

Možná, že to byla touha po slávě, kterou se snažili získat stejně jako mnoho jiných, jim podobných Skotů ve službách skotské gardy krále Ludvíka XI. Francouzského, či v jiných kontinentálních armádách v průběhu třicetileté války.

Jak již bylo naznačeno po ukončení bojových akcí roku 1596 všichni tři bratři odešli s průvodními dopisy do Evropy, nejprve do Holandska, poté do Polska odkud se později přestěhovali do Kladska a Slezska.

Simon Johnston se na přelomu 16. a 17. století objevil v západním Polsku ve městě Samter (dnes Szamotuły, Poznaňsko) jehož obyvatelstvo bylo převážně německé a evangelického vyznání. Zde se oženil v roce 1601 s Annou Becker (Beckerin), která byla mezi spoluobčany známa svou dobročinností a zemřela v červenci 1617, on sám zemřel v březnu 1618.

Společně s rodinou žil i Francis, který svého mladšího bratra přežil, zatímco osud Gilberta Johnstona je neznámý. Simon zanechal ze svého manželství dva syny: Johanna a Alexandra. John (Johann) Johnston, přezdívaný polyhistor (4), velmi slavný učenec své doby, se narodil 3. září 1603 v Samteru. Své vzdělání získal na gymnasiu v Beuthen a. d. Oder (dnes Bytom Odrzański), kde studoval od roku 1614 a poté od roku 1619 v Toruni, 1622 odešel do Gdaňska a odtud do Dánska, Anglie a do Skotska, domoviny svého otce, kde se nechal zapsat na Univerzitu svatého Ondřeje v Edinburghu a byl zařazen mezi 12 královských absolventů.

V březnu 1625 se vrátil přes Gdaňsk domů a zůstal až do roku 1628 v Lisse (dnes Leszno), kde se obrátil ke studiu medicíny. V té době zřejmě napsal svou první knihu: Historia Naturalis Enchiridion. V červnu 1628 procestoval část Německa, v tomto případě, města Frankfurt nad Mohanem, Lipsko, Wittenberg, Magdeburg, Zerbst, navštívil Berlín, roku 1629 cestoval přes Hamburk do Groningenu, odtud do Franků, kde zůstal po dobu jednoho roku a studoval své oblíbené lékařství.

Roku 1630 pobýval v Leydenu a opět navštívil Anglii. V roce 1632 vstoupil do služeb pana Boguslawa z Leszna, pozdějšího správce polských královských financí a syna litevského maršála, Wladyslawa Dorostoyského, které doprovázel do Nizozemí, Francie a Itálie.

 

 Obrázek 5.6: Dr. Johann Johnston.

 

Výprava se vrátila roku 1636. Johann Johnston se trvale usadil v Leszně, kde se v roce 1637 oženil s dcerou Samuela Hortensia z města Fraustadt (dnes Wschowa). Bohužel paní po 5 měsíčním manželství zemřela a on se musel oženil podruhé v roce 1639 s Annou Rosinou, jedinou dcerou polského královského lékaře Mathense Vechneruse, vysoce uznávaného učence.

Polsko v polovině 17. století velmi trpělo, tyto hrozné časy byly způsobeny válkami se Švédskem. Nebezpečí vyplývající ze stále nekončících vojenských operací jej přimělo opustit Leszno a zakoupit se v lehnickém knížectví ve Slezsku. Tam získal v roce 1652 od Gottfrieda von Haugwitz rytířský statek Ziebendorf bei Lüben (Skladowice u Lubinu), který Johnstonové drželi, ovšem s přestávkou, téměř 100 let a byl prvním majetkem a domovem ve Slezsku, kde nakonec zapustili své kořeny.

Zemřel v Ziebendorfu 8. června 1675 ve 2 hodiny ráno a pohřben byl v polském Leszně. Jeho hrob byl ozdoben napisem:

Hic et Ossa composita Polyhistoris Medici Summi John Jonstoni e generosa Scatiae oriundi familia de Literatura sacra et profana nonnisi praeclare meriti qui vixit annos LXXII, decessit A. O. R. LXXV suis et Erudito Orbi perenne Desiderium. Posteritate Admirationem reliquit. Abi Lektor et Cineribus bene precare.

Johann Johnston měl z druhého manželství čtyři děti: Matyáše (Matthewa), Anna Marii a Johannu, kteří zemřely v mladém věku, a jedinou přeživší dceru Annu Reginu. Anna Regina se provdala za Samuela von Schaff, patricije z Vratislavi a jejich syn Johann Samuel von Schaff později zdědil statek Ziebendorf (5).

Obrázek 5.7: Pomník Johna Johnstona v Leszně.

zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Jonston#/media/File:Pomnik_Jana_Jonstona_w_Lesznie.JPG

 

Druhý syn Simona Johnstona se jmenoval Alexander, žil v polském Leszně a oženil se 14. února 1645 s vdovou Dorotheou Scultetiovou. Jejich syn, Johann Johnston se narodil v roce 1646 v Leszně, kde též v mládí studoval, za manželku si vzal v roce 1672 Barboru Fechler z Polska.

Vnuk Simona Johnstona Johann se v polovině 17. století zakoupil na statcích Seiferdau a Weitzenrode. Johann Johnstone se oženil s Barbarou von Techler a měli syna Rudolfa Šebestiána (*1683 +1756). Rudolf Šebestián získal statek Petrovice (Petterwitz) a 18. června 1733 byl povýšen císařem Karlem VI. diplomem daným v Laxenburgu do českého rytířského stavu s titulem „Ritter von Johnston u. Kroegeborn“ (6). Počátkem 19. století se potomci Rudolfa Šebestiána rozdělili do dvou větví, které obě můžeme sledovat do dnešní doby. V 18. století se někteří Johnstonové usadili až v západní Prusku na statku Lunau v dnešním okrese Chelmno (Kulm).

 

 5.2.2 Rodokmen rytířů von Johnston und Kroegeborn.

Hugh de Johnston, *před rokem 1480 Dumfries, Skotsko,

1. John de Johnston *před rokem 1500 Dumfries, Skotsko,

1.1 Simon Johnston de Poldeine, *1515 Poldeine, Skotsko +? Annandale,

1.1.1 Thomas Johnston “de Cragaburne”, * Craigiburn, Moffat, oo Katharina,

1.1.1.1 John Johnston de Cragaburne +1578, oo Mareota Mure, dcera Johna Mure of Anniston,

1.1.1.1.1 Francis Johnston + po roce 1618,

1.1.1.1.2 Simon Johnston, *1559 +1618, oo 1601, Anna Becker, +1617,

1.1.1.1.2.1 Johann Johnston, *3. září 1603 Samter (dnes Szamotuły, Poznaňsko) +8. června 1673 Lissa (dnes Leszno), I.oo 1637, N. Hortensius, dcera Samuela Hortesia, II.oo 1639, Anna Rosina Vechnerus, dcera Mathense Vechneruse,

(2)

1.1.1.1.2.1.1 Mathias Johnston,

1.1.1.1.2.1.2 Anna Marie Johnston,

1.1.1.1.2.1.3 Johanna Johnston,

1.1.1.1.2.1.4 Anna Regina Johnston, oo Samuel von Schaff,

1.1.1.1.2.1.4.1 Johann Samuel von Schaff, pán na Ziebendorfu (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2 Alexander Johnston, oo 1645 Lissa (dnes Leszno, Velkopolsko, Polsko), Dorothea Sculteta,

1.1.1.1.2.2.1 Johann Johnston, pán na Seiferdau (dnes Zebrzydów) a Weizenrodau (dnes Pszenno), *1646 Lissa (dnes Leszno) +1695, oo 1672, Barbora von Fechler, +30. prosince 1697,

1.1.1.1.2.2.1.1 Alexander Johnston, *13. srpna 1673 Gross-Glogau (dnes Głogów, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

1.1.1.1.2.2.1.2 Johann Samuel Johnston, *4. dubna 1676 +?,

1.1.1.1.2.2.1.3 Daniel Gottfried Johnston, *22. září 1678 +?,

1.1.1.1.2.2.1.4 Georg Friedrich Johnston, *srpen 1681 Rauschwitz (dnes Ruszowice, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

1.1.1.1.2.2.1.5 Sebastian Rudolf von Johnston u. Kroegeborn, pán na Peterwitz, *4. prosince 1683 Rauschwitz (dnes Ruszowice, Dolní Slezsko, Polsko) +4. června 1756 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko), I.oo 31. 1. 1725, Christine sv. paní Bess von Kölln, II.oo 23. 4. 1733, Beate Johann von Wiesse, *1703 +1761,

(2)

1.1.1.1.2.2.1.5.1 Hans Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, pán na Petterwitz, Ossig a od roku 1760 na Ziebendorfu, *12. července 1737 Peterwitz, (dnes Pietraszyn Horní Slezsko, Polsko) +6. března 1795 Ziebendorf, (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko), oo 12. 4. 1758 Piskorsine, Johanna Henriette von Unruh, *1738 Schwerin +21. května 1796 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.1 Hans Sebastián Rudolf von Johnston u. Kroegeborn, *1759 +1814, oo N. von Wrochern – potomci Rodokmen 2. - starší větev,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.2 Johanne Margarethe Eleonore von Johnston und Kroegeborn *9. září 1760 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko) +3. března 1761 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3 Ernst Sigismund Heinrich von Johnston und Kroegeborn (7), *5. prosince 1761 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +2. ledna 1832 Dittersbach, oo 14. 10. 1789 Ziebendorf, Johanne Friederike von Wiese *1770 +17. dubna 1841 Dresden,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3.1Wilhelm Ernst Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *2. srpna 1791 Masslich-Hammer +25. března 1795,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3.2 Beate Charlotte Wilhelmine von Johnston u. Kroegeborn, *10. listopadu 1798 Herrnmotschelnitz +4. července 1865 Schmiedeberg, oo 25. 9. 1822 Mokratsch, Ferdinand Ludwig Heinrich svobodný pán von Wechmar, *12. listopadu 1785 +6. března 1834 - potomci,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3.3 Carl Ernst Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *11. února 1801 +25. února 1801 Dometzko,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3.4 Otto Ernst von Johnston u. Kroegeborn, *14. května 1802 +3. března 1803 Dometzko,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.3.5 Gustav Adolf von Johnston u. Kroegeborn, *14. května 1802 +30. května 1825 Dittersbach,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.4 Friedrich Ludwig Wilhelm von Johnston und Kroegeborn (8), *25. prosince 1762 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +?, oo 27. 4. 1790 Gross-Wiersewitz, Beate Catharine Friederike Freiin von Diebitsch *24. března 1766 +22. prosince 1846,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.4.1 Wilhelm von Johnston u. Kroegeborn, *11. dubna 1791 +27. dubna 1791 Gross-Glogau,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.4.2 Otto Wilhelm Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *6. září 1794 Gross-Glogau +2. března 1838 Coeslin, oo 1828, Florentine Prahl,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.4.3 Wilhelmine Ernestine Beate Henriette von Johnston u. Kroegeborn, *25. prosnce 1796 +17. května 1798 Gross-Glogau,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.4.4 Carl Sebastian Ernst von Johnston u. Kroegeborn, *2. března 1802 +24. května 1802 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.5 Maximilian August Gottob von Johnston und Kroegeborn *12. dubna 1764 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +8. září 1765 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.6 Beate Margarethe von Johnston und Kroegeborn *23. října 1765 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +2. března 1772 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.7 Carl Christian Ferdinand von Johnston und Kroegeborn *6. února 1767 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +3. března 1767 Ossig (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko),

1.1.1.1.2.2.1.5.1.8 Charlotte Marianne von Johnston und Kroegeborn *6. června 1768 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +18. září 1827 Liegnitz (dnes Legnica, Dolní Slezsko, Polsko), oo 15. 10. 1797, major Hans Carl svobodný pán von Wechmar a na Toeschwitz, * prosinec 1747 +4. března 1804,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.9 Wilhelmine Elizabeth Eleonore von Johnston und Kroegeborn *16. listopadu 1769 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +22. dubna 1827, oo červen 1793, rittmistr Hans Sigismund von Üchtritz und Steinkirch, *1758 +25. června 1833,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.10 Balthasar Gotthard Adolf von Johnston und Kroegeborn *1. května 1771 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +20. května 1823 Siegda, I.oo 28.11.1797 Amalie von Tschirsky und Bögendorf, *29. března 1777 +16. prosince 1798, II.oo 13. 11. 1802 Charlotte Friederike svobodná paní von Richthofen, *22. března 1779 +4. dubna 1817 Stohl, III.oo 23. 8. 1818 Gross-Gräditz, Constance hraběnka von Hasslingen, *10. ledna 1785 +17. července 1857,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.11 Maximilian Šebestián Leopold von Johnston u. Kroegeborn, pán na Lahse a Paislern, *1773 +1830, oo Sophie von Kessel-Zeutsch – potomci Rodokmen 3. - mladší větev,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12 Carl Sebastian Alexander von Johnston und Kroegeborn *12. května 1775 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +6. března 1838 pán na Onerkwitz a Steinsdorfu, oo 1800, Charlotte Treutler, *1781 +14. prosince 1852 Breslau,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.1 Caroline Wilhelmine Amalie von Johnston u. Kroegeborn, *23. března 1802 +11. července 1866, oo 21. 6. 1838 Steinsdorf, Reinhold Herwarth von Bittenfeld, *9. března 1800 +2. dubna 1877 -potomci,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.2 Carl Robert von Johnston u. Kroegeborn, *12. srpna 1805 +6. dubna 1829 Ohlau,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.3 Carl Theodor von Johnston u. Kroegeborn, *12. srpna 1805 +2. března 1826 Liegnitz,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.4 Carl Julius Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *6. listopadu 1810 +1. prosince 1813 Breslau,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.5 Carl Rudolf Eugen von Johnston u. Kroegeborn, *1. prosince 1814 +3. listopadu 1816 Steinsdorf,

1.1.1.1.2.2.1.5.1.12.6 Charlotte Bernhardine von Johnston u. Kroegeborn, *6. února 1816 +22. ledna 1845, oo 10. 10. 1839 Steinsdorf, Otto von Üchtritz u. Steinkirch - potomci,

1.1.1.1.2.2.1.5.2 Eleonore Margareta von Johnston u. Kroegeborn, *20. února 1740 +23. dubna 1766, oo svobodný pán Nikolaus Karl Ernst von Diebitsch (10. 12. 1730-3. 9. 1817)-potomci,

1.1.1.1.2.2.1.5.3 Beata Johanna von Johnston u. Kroegeborn, *1. října 1741 +1764, oo Magnus von Axleben, pán na Thomaswalden,

1.1.1.1.2.2.1.6 Christian Wilhelm Johnston, * 20. března 1686 +?,

1.1.1.1.2.2.1.7 Anna Regina Johnston, *12. srpna 1690 +?,

1.1.1.1.2.2.1.8 David Leopold Johnston, *3. srpna 1695 Weißenrode,

1.1.1.1.2.2.2 Alexander Johnston +1716, pán na Jantkawe (dnes Jankowa, Dolní Slezsko, Polsko), oo Barbara Elisabeth Buchnerin, dcera plukovního ubytovatele Buchnera z Glogowa,

1.1.1.1.2.2.2.1 Barbara Elisabeth Johnston, oo 30. 5. 1713, Gottlieb Hübner,

1.1.1.1.2.2.2.2 Ursula Marianne Johnston, oo 25. 7. 1715, Georg Ernst von Springer,

1.1.1.1.2.2.2.3 N. Johnston, oo Georg Ernst von Springer,

1.1.1.1.3 Gilbert Johnston,

1.1.1.2 Simon Johnston ze Smailgillu,

1.1.1.3 Thomas Johnston,

1.1.1.4 William Johnston,

1.1.1.5 Gilbert Johnston,

1.1.1.6 Adam Johnston,

2. Gilbert de Johnston,

3. Stivel de Johnston.

 

Rudolf Sebastian Johnston und Kroegeborn se narodil 4. prosince 1683. Byl prvním rodinným držitelem zboží Modlau (dnes Modla) a Seifersdorf (dnes, Rosochata, Lehnicko) a byl ženatý od 31. ledna 1725 s Christiane Rosinou svobodnou paní z Bess a Cölnu, která však již 20. února 1728 zemřela při porodu a byla pohřbena se svými dvěma syny, kteří zemřeli v dětství v Modlau.

23. dubna 1733 Rudolf Sebastian uzavřel druhé manželství s Johannou Beate von Wiese (z domu Klein-Rädelitz), *10. prosince 1703. Brzy po svém druhém sňatku získal v roce 1733 Rudolf Sebastian zámek a panství Peterwitz bei Winzig (dnes Pietraszyn Horní Slezsko, Polsko) a 1743 statek Ossig bei Lüben (dnes Osiek, Lubin, Dolní Slezsko, Polsko). Sebastian Rudolf zemřel 4. června 1756 a byl pohřben do své vlastní nově vybudované rodinné hrobky v Ossigu. Ze svého druhého manželství s Johannou Beate von Wiese (+26. března 1761 v Ziebendorfu a byla pohřbena v rodinné hrobce v Ossigu) měl syna a dvě dcery.

Pozůstalý syn Hans Sebastian Johnston a Kroegeborn se narodil 12. července 1737 v Peterwitz, pán na Peterwitz a Ossig a později (1760) i na Ziebendorfu, si vzal za manželku 12. dubna 1758 v kostele v Piskorsine Johannu Henriettu von Unruh (z domu Piskorsine), která se narodila 10. listopadu 1738. Zemřel v Ziebendorfu 6. března 1795, jeho manželka dne 21. května 1796. Oba byli pohřbeni v rodinné hrobce v Ossig.

Sestry Hanse Sebastiana byly: Eleonore Margareta von Johnston a Kroegeborn, narozena 20. února 1740, 20. června 1756 se provdala za Nicholase Ernsta svobodného pána von Diebitsch na Narthen bei Guhrau. Zemřela 23. dubna 1766 a zanechala po sobě dvě dcery, pochována byla v rodinné hrobce v Ossigu.

Beata Johanna von Johnston a Kroegeborn se narodila 1. října 1741. Sňatek uzavřela 3. února 1757 se Hansem Christophem Zikmundem von Axleben, zvaným Magnus, pánem na Ober-Thomaswalde a Schwiebendorfu (*25. září 1732 +1. prosince 1804). Beata Johanna zemřela 16. října 1764 a po sobě zanechala dceru, pohřbena byla v rodinné hrobce v Ossigu. Hans Sebastian měl celkem 12 dětí, z nichž přežilo jen 8, 6 synů a dvě dcery.

 

5.2.3 Starší větev.

Zakladatelem starší rodové větve, která přečkala až do dnešní doby, se stal Hans Rudolf Sebastian Johnston u. Kroegeborn. Narodil se 18. dubna 1759 v Peterwitz. Sloužil u pluku kyrysníků “Dalwigk”, roku 1784 si jako poručík vzal dovolenou, aby se mohl 27. dubna oženit s Beatricí Constance von Wrochem (z domu Dollenzien).

Roku 1784 převzal od svého otce rodový statek a roku 1792 byl jmenován pruským královským komořím. V letech 1807-12 byl představitelem knížectví Neisse-Grottkau. Hans Rudolf Sebbestian patřil na počátku 19. století mezi zámožné šlechtice, vlastnil celkem 24 statků, z nichž se část nacházela v Horním Slezsku.

Hospodářská krize způsobená válečnými operacemi přinutila Johnstona část svého majetku prodat. Roku 1813 byl jmenován zásobovacím komisařem ruské armády a zemřel 25. srpna 1814 ve Varšavě, kde byl také pohřben. Jeho manželka zemřela 2. září 1831 v Nise.

Obrázek 5.8: Zámek Ziebendorf (Skladowice), dnešní stav.

zdroj: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/509/Skladowice/

 

Hans Ludwig Wilhelm Sebastian Johnston u. Kroegeborn, narozený 16 dubna 1785 v Peterwitz vstoupil do pluku kyrysníků “Heysing”. Roku 1808 odešel do výslužby a oženil se 23. srpna 1809 v Bauschwitz s Henriettou von Schimmelpfennig von der Oye (*22. ledna 1793). Zpočátku Hans Ludwig vlastnil několik panství v Horním Slezsku, ale po jejich prodeji žil v Löwen (dnes Lewin Brzeski, Opolsko) a později dostal práci u Generální komise ve Vratislavi (General-Commision zu Breslau), kde zemřel 27. Února 1831. Jeho žena zemřela tamtéž 16. září 1866.

Biologickou existenci rodiny, resp. její starší větve zajistil syn Hanse Rudolfa Sebestiana, Alexander Karl Sebastian. Narodil se 26. srpna 1791 v Ziebendorfu. 1. ledna 1803 byl zapsán do kyrysnického pluku “von Werther” jako junker, roku 1805 se stal důstojníkem a účastnil se bitvy u Jeny. Roku 1846 se stal velitelem 1. hulánského pluku a roku 1851 byl povýšen na plukovníka. Následující rok odešel do výslužby, za statečnost v boji byl vyznamenán Železným křížem, řádem Červeného orla III. třídy s meči, komturským křížem řádu Bílého sokola a byl členem pruské odnože řádu Johanitů. Se svou manželkou Emlií von Schill, dcerou královského pruského podplukovníka von Schill auf Neudorf am Gröditzberg, měli celkem pět synů jejichž potomky můžeme dohledat v Německu až do dnešní doby.

 

5.2.4 Rodokmen 2.

Hans Sebastian Rudolf von Johnston u. Kroegeborn, *18. dubna 1759 Peterwitz (dnes Pietraszyn Horní Slezsko, Polsko) +25. srpna 1814 Warszawa, (Mazovsko, Polsko) oo Beatrice Konstance von Wrochern *1. července 1759 +2. září 1831 Neisse (dnes Nysa, Opolsko, Polsko),

1. Hans Sebestian Ludwig von Johnston u. Kroegeborn (9), *16. dubna 1785 Peterwitz (dnes Pietraszyn Horní Slezsko, Polsko) +27. února 1831, oo Henriette von Schimmelpfennig van der Oye +16. září 1866,

1.1 Hans Sebastian Ludwig von Johnston u. Kroegeborn, *19. května 1810 Rybnik +v mládí,

1.2 Marie Anna Eva Henriette von Johnston u. Kroegeborn, *26. července 1816 Falkenberg +5. října 1890,

1.3 Fedor Sebastian Erdmann Hugo von Johnston u. Kroegeborn, *4. února 1818 Koppen bei Brieg +28. července 1834,

1.4 Wilhelm Sebastian Erdmann von Johnston u. Kroegeborn, *18. dubna 1823 +19. dubna 1823 Breslau,

2. Caroline Henriette Beata Christiane von Johnston u. Kroegeborn, * 23. února 1786 Peterwitz (dnes Pietraszyn Horní Slezsko, Polsko) +9. června 1858 Neisse (dnes Nysa, Opolsko, Polsko),

3. Carl Heinrich Sebastian Rudolf von Johnston u. Kroegeborn, *17. března 1787 Pannwitz +8. srpna 1787,

4. Heinrich Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *14. března 1788 Pannwitz +27. března 1828 Neu-Ruppin, oo Augusta von Lüttwitz, +1875,

5. Charlotte Constance Beate von Johnston u. Kroegeborn, *24. dubna 1789 Pannwitz +28. února 1863 Gassendorf bei Liegnitz, jeptiška,

6. Wilhelmine Ernestine Theodore von Johnston u. Kroegeborn, *6. ˇcervence 1790 Güntersdorf +8. dubna 1801 Gnadenfrey,

7. Karl Sebastian Alexander von Johnston u. Kroegeborn, *26. srpna 1791 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +20. října 1866 Leipzig, oo 1. 7. 1824 Neudorf, Emilie Siegmunde Adolphine Henirette von Schill *11. srpna 1803 Konstadt, Kreuzburg, Schlesien +3. prosince 1871 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko), dcera Karla Johanna Heinricha von Schill a Elenore Siegmunde Sophia von Gersdorf,

7.1 Heinrich Sebastian Alexander von Johnston u. Kroegeborn, *7. března 1825 Langensalza +20. května 1840 Langensalza,

7.2 Henriette Caroline Toska von Johnston u. Kroegeborn, *7. března 1826 +8. prosince 1833,

7.3 Eleonore Henriette Clotilde von Johnston u. Kroegeborn, *21. června 1827 Langensalza +6. dubna 1870 Berlin,

7.4 Michael Sebastian Hugo von Johnston u. Kroegeborn, *29. září 1828 Langensalza +20. září 1873 Heidelberg, oo 28. 3. 1868 Frankfurt nad Odrou, Katherine von Schwerin, *25.května 1845 Berlin,

7.4.1 Alexander Curt Hugo Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *20. února 1869 Marburg +?, 

7.4.2 Elsa Auguste Emilie Katharina Frieda von Johnston u. Kroegeborn, *5. března 1871 Marburg +?,

7.4.3 Hugo Max Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *17.ledna 1873 Durlach, oo Flora Margarita Emma Agnes Pauline von Kramsta,

7.4.3.1 Friedrich Wilhelm Hugo Egmont Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *23.března 1913 Klein Bresa (dnes Szczepankowice, Dolní Slezsko, Polsko),

7.5 Carl Sebastian Arthur von Johnston u. Kroegeborn, *7. února 1830 +5. června 1830,

7.6 Emil Sebastian Benno von Johnston u. Kroegeborn, *15. září 1831 Langensalza +1. listopadu 1909 Breslau, oo 18. 6. 1865 Neudorf am Gröditzberge, (dnes Pielgrzymka, Dolní Slezsko, Polsko), Marie von Rosen, *13. srpna 1842 Neudorf (dnes Pielgrzymka, Dolní Slezsko, Polsko),

7.6.1 Harriet Ottilie Emilie Auguste Clotilde von Johnston u. Kroegeborn, *18. srpna 1866 Neudorf (dnes Pielgrzymka, Dolní Slezsko, Polsko) +13. ledna 1940 Hermsdorf (dnes Sobiecin, Polsko),

7.6.2 Ellinor Alexandrine von Johnston u. Kroegeborn, *1. srpna 1868 Rogäsen, +?,

7.6.3 Willy Ferdinand Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *16. listopadu 1869 Rogäsen +6. října 1914, oo Elisabeth Margarete Hermann,

7.6.3.1 Harry Benno Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *21. června 1912 +?,

7.6.4 Hedwig Clara von Johnston u. Kroegeborn, *30. května 1872 Posen (dnes Poznaň, Velkopolsko, Polsko) +?,

7.6.5 Elisabeth Gustavine Ursula von Johnston u. Kroegeborn, *8. října 1873 Posen (dnes Poznaň, Velkopolsko, Polsko) +?,

7.6.6 Alfred Gilert Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *8. prosince 1875 Posen (dnes Poznaň, Velkopolsko, Polsko) +?,

7.6.7 Hans Hasso Constantin Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *11. března 1878 Posen (dnes Poznaň, Velkopolsko, Polsko) +?,

7.6.8 Hildegard Erica Katharina von Johnston u. Kroegeborn, *18. listopadu 1881Neudorf am Gröditzberge, (dnes Pielgrzymka, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

7.6.9 Ruth Marie Isolda von Johnston u Kroegeborn, *18. října 1884 Groß-Glogau, (dnes Głogów, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

7.6.10 Wanda Charlotte Elli Marie von Johnston u. Kroegeborn, *30.října 1887 Groß-Glogau (dnes Głogów, Dolní Slezsko, Polsko) +únor 1955,

7.7 Hermann Sebastian Rudolf von Johnston u. Kroegeborn, *13. října 1833 Langensalza, +1. února 1891 Breslau,

7.8 (Harry) Maximilian Sebastián Heinrich von Johnston u. Kroegborn, *4. května 1835 Langensalza +24. února 1900 Görlitz, I.oo 14. 12. 1872, Frieda Niemayer, *8. dubna 1851 +18. září 1874 Freiburg, (dnes Swiebodzice, Dolní Slezsko, Polsko), II.oo 1877, Paula von Üchtritz u. Steinkirch, *2. prosince 1849 +15. ledna 1879 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko), III.oo 12. 3. 1881, Wanda von Schlozer, *21. listopadu 1846 Rodensande +?,

(1)

7.8.1 Hedwig Alexandra Terese Ottilie Theodora von Johnston u. Kroegeborn, *25. září 1873 Freiburg, (dnes Swiebodzice, Dolní Slezsko, Polsko) +17. října 1938 Dresden, oo Friedrich Wilhelm hrabě von Pfeil und Klein-Gilguth,

(2)

7.8.2 Magda Emilie Marie von Johnston u. Kroegeborn, *13. února 1878 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko) +2. října 1920 Schmoltschütz, (dnes Strzalkowa, Dolní Slezsko, Polsko),

7.9 Theodor Sebastian Mortimer von Johnston u. Kroegeborn, *25. října 1839 Langensalza +1. ledna 1909 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko) oo Puline von Kramsta, *18. října 1845 +?, dcera Emila von Kramsta a Pauline Fähndrich,

7.9.1 Gustav Sebastian Alexander von Johnston u. Kroegeborn, *23. prosince 1869 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko), +2. února 1933 Sadewitz, (dnes Sadowice, Katy Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko), oo Leonie Elisabeth von Kalkreuth, *18. prosince 1882 Kurzig (dnes Kursko, Miedzyrzecz, Lebus, Polsko) +?,

7.9.1.1 Herta Elisabeth Beate von Johnston u. Kroegeborn, *12. července 1902 Berlin +?, oo 10. 4. 1923 Sadewitz, Hans-Christoph Herbert Klemens Gerhard Wolf von Wietersheim-Kramsta, *29. července 1899 Neuhof +1978 - potomci,

7.9.1.2 Mortimer Alexander Gustav von Johnston u. Kroegeborn, *3. srpna 1903 Zweibrodt (dnes Zabrodzie, Katy Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko) +?, oo Adda Stroemer-Schomers, *9. října 1899 +?,

7.9.1.3 Wilhelm Leopold Harry Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *4. prosince 1905 Sadewitz (dnes Sadowice, Katy Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko), +16. března 1996 Budenheim, Rheinland-Pfalz, I. oo 17.5.1935 München, Freda Freiin von Fircks, *29. února 1912 Freiburg - dva synové, II. oo 1947 Anna Christina Krauss - syn a dcera, III. oo Hertha Sophie Annabel Siemens,

7.9.1.4 Johanna Sebastiane von Johnston u. Kroegeborn, *3. října 1907 Sadewitz (dnes Sadowice, Katy Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko), +?,

7.9.1.5 Harry-Ferdinand Rudolf Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *10. prosince 1910 Sadewitz (dnes Sadowice, Ka˛ty Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko), +5. ledna 1956 Berlin, oo Olga Edelgard von Fabeck, *27. září 1906 Petersweiler, 

7.9.1.6 Georg Rudolf Remus Sebastian von Johnston u. Kroegeborn, *10. července 1919 Breslau (dnes Wrocław, Dolní Slezsko, Polsko),

7.9.2 Marie Pavlína Emilie von Johnston u. Kroegeborn, *9. ledna 1877 Zweibrodt (dnes Zabrodzie, Katy Wrocławskie, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

 

5.2.5 Mladší větev.

15. června 1918 zemřel na svém panství Nieder-Rathen (dnes Ratno Dolne, Radków, Dolní Slezsko, Polsko) poslední mužský potomek mladší větve Max von Johnston u. Kroegeborn. V souvislosti s jeho smrtí lze konstatovat, že rodina, která byla ještě v druhé polovině 19. století tak bohatá na mužské příslušníky, po skončení II. světové války je na pokraji svého biologického konce. Posledním dosud žijícím výhonkem jsou synové Wilhelma von Johnston u Kroegeborn ze starší větve.

Obrázek 5.9: Max von Johnston exlibris.

 

Jak krutým může být osud, je příklad Wilhelmova mladšího bratra Harryho-Ferdinanda, kapitána německého Wehrmachtu, který padl do sovětského zajetí na východní frontě. Jedenáct let čekala manželka na návrat svého muže v posledních letech sužovaného těžkou žloutenkou. 4. ledna 1956 přišla zpráva, že následující den bude Harry-Ferdinand von Johnston u. Kroegeborn na sovětském velvyslanectví ve východním Berlíně předán rodině. Smrtelně nemocný muž byl převezen do nemocnice v západním Berlíně a aniž by nabyl vědomí zemřel 9 hodin po návratu ze sovětského zajetí. Jeho ostatky byly příslušníky rodiny převezeny do Bad Kissingen, kde byly uloženy do hrobu (10).

 

5.2.6 Rodokmen 3.

Maximilián Šebestián Leopold von Johnston u. Kroegeborn, pán na Lahse a Paislern, *17. listopadu 1773 Ziebendorf (dnes Składowice, Dolní Slezsko, Polsko) +23. listopadu 1830, Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko), oo Sophie Frederike Karoline von Kessel und Zuetsch *1780 Raake (dnes Raków, Dolní Slezsko, Polsko) +1847 Schwammelwitz (dnes Trzeboszowice, Opolsko, Polsko) ,

1. Albertine Sophie Henriette von Johnston u. Kroegeborn, *16. listopadu 1801 Raake bei Oels (dnes Rakow, Olešnicko, Polsko) +27. října 1806 Lahse (dnes Kro´snice, Dolní Slezsko, Polsko),

2. Heinrich Theodor von Johnston u. Kroegeborn, *21. května 1803 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +25. května 1815 Wohlau (dnes Wołów, Dolní Slezsko, Polsko),

3. Eduard Ernst Friedrich Theodor von Johnston u. Kroegeborn, *23. srpna 1804 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +?,

4. Woldemar Otto Ernst Philipp von Johnston u. Kroegeborn, *21. března 1806 Lahse, (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +11. února 1860 Mittelstein (dnes Scinawka Srednia, Dolní Slezsko, Polsko) oo 25. 3. 1841 Berlin, Teresie Amelang, *20. srpna 1815 Berlin +20. prosince 1887 Rathen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, Deutschland,

4.1 Carl Emil Eduard Sebastian Maximilian von Johnston u. Kroegeborn, *12. května 1847 Schwammelwitz (dnes Trzeboszowice, Opolsko, Polsko) +15. června 1918 Nieder-Rathen (dnes Ratno Dolne, Radków, Dolní Slezsko, Polsko), oo 21. 9. 1872 Breslau (dnes Wroclaw, Polsko), Elisabeth Valentine Wilhelmine von Hauteville-Jacquewin, *31. srpna 1849 Swidnica +4. ledna 1933 Nieder-Rathen (dnes Ratno Dolne, Radków, Dolní Slezsko, Polsko), dcera Huga Heinricha Richarda von Hauteville-Jacuewin a Valentine von Königsdorf,

4.1.1 Margarethe von Johnston u. Kroegeborn, *26. července 1873 Nieder-Rathen (dnes Ratno Dolne, Radków, Dolní Slezsko, Polsko) +18. ledna 1954 Bremen, oo 7. 7. 1893 Nieder-Rathen (dnes Ratno Dolne, Radków, Dolní Slezsko, Polsko), Hilmar Adolf Otto Albert von Muenchhausen, *6. dubna 1862 Nieder Schwedeldorf (dnes Szalejów Dolny, Kladsko, Polsko) +20. května 1939 Nieder Schwedeldorf (dnes Szalejów Dolny, Kladsko, Polsko) - potomci,

5. Hermann Albert von Johnston u. Kroegeborn, *30. května 1807 +1809 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko),

6. Caroline Albertine von Johnston u. Kroegeborn, *14. července 1809 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +3. října 1859,

7. Mathilde Caroline Albertine von Johnston u. Kroegeborn, *29. května 1811 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +13. května 1851 Karisch, oo 10. 6. 1837, Dresden, Moritz Maria Heinrich reichsfreiherrn von Hiller, *15. března 1806 +19. listopadu 1865, od roku 1840 pán na statku Karisch bei Strehlen,

8. Richard Burghard Rudolf Albert von Johnston u. Kroegeborn, *17. ledna 1813 Lahse (dnes Krosnice, Dolní Slezsko, Polsko) +26. července 1834,

9. Hermenn Albert Heinrich von Johnston u. Kroegeborn, *25. srpna 1815 Wohlau (dnes Wołów, Dolní Slezsko, Polsko) +27. dubna 1816 Wohlau (dnes Wołów, Dolní Slezsko, Polsko),

10. Isolda Sophie Henriette Eveline Maxmiliane von Johnston u. Kroegeborn, *3. března 1819 Wohlau (dnes Wołów, Dolní Slezsko, Polsko) +20. února 1887.

Obrázek 5.10: Zámek Nieder-Rathen (Ratno Dolne), dnešní stav.

zdroj: http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/310/Ratno_Dolne/

 

____________________________________________________________

1. G. Harvey Johnston, The Heraldry of Johnstons, Edinburgh a London 1905.

2. A. Nisbet, A System of Heraldry, Edinburgh 1722.

3. “Als nemlichen einen etwas oblangen unten rund in eine Spitze zusammen laufenden, quer getheilten Schild, in dessen oben roth – oder rubinfarben Feldung 3 hintereinander geseßte weiße oder Silberfarben Polster und an einem Jeden derenselben an ihren Ecken 4 Quasten von gleicher Farbe, dann in der untern weiß oder Silberfarben Feldung 2 Schregs in’n Kreuz gesetzte schwarze Balken zu sehen seyn. Ob dem Schild stehet ein offener freyer Ritterlicher gecrönter Thurniers Helm mit seinem anhangenden, goldenen Kleynod, zur rechten mit einer roth und weiß, dem zur Linken mit einer schwarz und weiß oder Silberfarben Helmdecken bekleidet. Auf dem Helm zeiget sich ein auf der aufwehrts gehenden Spitze einer schwarzen Sichel stehender 6eckiger schwarzer Stern zwischen 2 mit ihren Sachsen einwehrts gekehrten in der Mitte also abgetheilten Adler-FIügeln, daß der vordere oben weiß und der untere roth, dann der hintere oben schwarz und der untere weiß ist.” M. von Johnston und Kroegeborn, Geschichte der Familie von Johnston und Kroegeborn, 1891.

4. V. Loewe, Dr. Johann Johnston, ein Polyhistor des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen..., 23 Jahrgang, Posen 1908, s. 149.

5. J. Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Theil II., Breslau 1728, s. 952, heslo: von Schaf und Ziebendorf, F. Lucae, Schlesiens curiöser Denckwürdigkeiten, Andrer Theil, 1689, s. 1247.

6. Saalbücher sv.163, fol. 159v. A. von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer..., Prag 1900, s. 220, V. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 105, heslo: Johnston (Jonston) u. Kroegeborn, J. Ch. von Hellbach, Adels Lexikon, Erster Band, Ilmenau 1825, s. 618, J. G. Megerle von Mühlfeld, Ergänzungsband zu dem Osterreichisches Adels-Lexikon...,Wien 1824, s. 159, E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, IV., Leipzig 1863, s. 587-8, heslo Johnston, Jonston, L. von Ledebur, Adelslexikon des preussischen Monarchie, Band I., Berlin 1854, s. 400, heslo, Johnston, Band III., s. 282.

7. Sloužil jako důstojník u pluku kyrysníků “Heysing”, M. von Johnston und Kroegeborn, Geschichte der Familie von Johnston und Kroegeborn, 1891.

8. V letech 1782-85 studoval na univerzitě v Halle, roku 1799 byl jmenován královským válečným radou, zdědil otcovský statek Ziebendorf, který roku 1835 prodal, poté žil až do smrti v Lehnici. Byl držitelem řádu Červeného orla. M. von Johnston und Kroegeborn, Geschichte der Familie von Johnston und Kroegeborn, 1891.

9. Sloužil jako důstojník u pluku kyrysníků “Heysing”, po odchodu do výslužby zakoupil několik statků ve Horním Slezsku, které však v průběhu let postupně všechny opět prodal. Poté žil v Löwen (dnes Lewin Brzeski, Opolsko) a pracoval ve Vratislavi u Generální komise. M. von Johnston und Kroegeborn, Geschichte der Familie von Johnston und Kroegeborn, 1891.

10. Non Nominatus: Die “Heimkehr” des Rittmeisters der Reserve Harry-Ferdinand v. Johnston. “Heute, am Tage der Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, erlöste Gott meinen geliebten Mann Harry-Ferdinand v. Johnston, Rittmeister der Reserve” [Nachruf], Adelsblatt 1956-61, Jahrgang XIII. (1957), s. 23-24.