29. Gall

29.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb Gallů z Gallstownu vykazuje obdobné figury jako erby rodu de Burgo, ze kterého odvozují svůj původ, popis: Štít s červeným heroldským křížem, 1.-4. pole je zlaté, 2.-3. pole je pokryté popelčinou. Na turnajské zlatě korunované přilbě s červeno-zlatými přikrývadly je rostoucí modrý lev držící zlatý kříž (1).

Ke změně rodového erbu resp. k jeho polepšení došlo při příležitosti povýšení Williama Galla do hraběcího stavu (2). Popis polepšeného erbu: Štít červeno-zlatě čtvrcený se srdečním štítkem s původním rodovým erbem. Srdeční štítek je zlatě korunován. 1-4. pole, z pravého okraje vyniká obrněné v lokti pokrčené rameno svírající v dlani meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 2.-3. pole, čtyři černé koule v postavení 1-2-1. Na štítě jsou tři klenoty na korunovaných turnajských přilbách. 1. Rostoucí modrý korunovaný lev svírající předními tlapami stříbrný kříž. 2. Z koruny vyniká obrněné rameno svírající v dlani meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 3. Z koruny vyniká sedm kopí s vlajkami, první zlatá s ramenem a mečem, druhá vlajka je stříbrná s červeným křížem, třetí vlajka zlatá se čtyřmi černými koulemi v postavení jako ve štítě, čtvrtá vlajka zlatá s černým císařským orlem, pátá vlajka popelčina (vair), šestá vlajka je červená s ramenem svírající meč a sedmá vlajka je modrá se stříbrným křížem (3).

 

29.2 Historie

Mezi důstojníky císařské armády první poloviny 17. století najdeme i jméno Gall, někdy psáno i Gaul. Rodina Gallů-Burků pochází z Irska z hrabství Kilkeny. Za předka rodu je považován William de Burgo, který se usadil v Gaulstownu, jinak zvaném Carcoman či Carenchoman, nejpravděpodobněji v 15. století (4). 

Jejich jméno znamenalo ve starém Irsku cizince, pravděpodobně je dostali od původních obyvatel okresu jižní Kilkeny. V 16. a počátkem 17. století lze najít záznamy, kde jsou jednotliví členové rodiny nazýváni „Gall, jinak Burke“ (Gall, otherwise Burke), ale ve všech dokumentech vydaných v posledních čtyřech stoletích je jméno Burke vynecháno a udrželo se jméno Gall, popřípadě Gaul.

 

29.2.1 Rodokmen 1.

William Fitz Adelm de Burgo, + 1204, oo N.N.

1. Rickard Mor de Burgo, který zaútočil zbraní na krále Roderica O’Conora v Dublinu, + 1243, oo N.N.

1.1 Walter de Burgo, první hrabě z Ulsteru (first Earl of Ulster) z rodiny, + 1304,

1.1.1 Richard de Burgo zv. Rudý hrabě (the Red Earl), + 1326,

1.1.1.1 Walter de Burgo, syn a designovaný dědic, + 1304,

1.1.1.1.1 William de Burgo, poslední hrabě z Ulsteru, zavražděn 1333, mužská linie vymřela.

1.1.1.2 Edmond de Burgo,

1.1.1.2.1 Richard de Burgo,

1.1.1.2.1.1 Walter de Burgo,

1.1.1.2.1.2 Walter de Burgo, praotec rodiny Gall de Burgo z Gallstownu.

1.1.1.2.1.3 Ulich carrach de Burgo,

 

Jak bylo výše řečeno Gallové jinak Burkové z Gallstownu ve farnosti Kilmacow pocházeli od Williama de Burgo, syna Richarda, syna Edmonda, syna Richarda zv. Rudého hraběte z Ulsteru (+1326) a usadili se v Gallstownu (též Carcoman nebo Carenchoman) s největší pravděpodobností v 15. století. Nápis z rozbité náhrobní desky zaznamenaný Johnem O’Donovanem (5) to potvrzuje.

Jejich jméno znamená ve staré irštině “cizinec” a lze se domnívat, že jméno Gall dostali od původních obyvatel jižního Kilkeny zejména na památku příchodu jejich předků do oblasti. Až v 16. století a jen jednou v průběhu 17. století se v úředních dokumentech objevilo jméno “Gall jinak Burke”, ve všech ostatních případech je vždy psáno samostatně Gall nebo Gaul.

Walter Gall alias Bourke z Carrenchomanu, gentleman, byl 27. března 1549 králem pardonován. Během dalších třiceti let se jeho jméno vyskytuje ve vládních dokumentech pouze jako Gall s přídomkem „of Gaulstown nebo of Carrincoman“.

Walter Gall byl poslancem za okres Kilkeny v roce 1559 a zastával úřad sheriffa v Kilkeny v období 1572-4, asi od roku 1565 je připomínán jako držitel panství Grannagh, jehož výnos byl oceněn na 30 liber. Naposledy je jmenován 6. listopadu 1578.

Jeho nástupcem a dědicem se stal Piers Gall z Gallestonu, gentleman, snad jeho syn, který byl rovněž pardonován roku 1585 za nám neznámé provinění. Roku 1608 byl konstáblem baronie Ida, Igrine a Ibercon (Barony of Ida, Igrine and Ibercon). Jeho syn Walter Gall FitzPiers z Gaulstownu, gentleman, byl rovněž jako jeho předkové 22. září 1600 pardonován za účast na vzpouře. Roku 1642 zemřel ve věku 67 let a byl pohřben spolu se svou manželkou Ellise Denn, pod dodnes uchovaným náhrobkem v kostele v Gaulskill. O jeho potomcích není nic známo, kromě toho, že měl “sonne and heire apparent,” Richarda Galla z Rathnesmolaghu, který žil ještě roku 1632 a nejspíše zemřel bezdětný ještě za otcova života. Přesto však existují dobré důvody předpokládat, že kromě Richarda měli manželé Walter a Ellise další děti, viz následující rodokmen.

 

29.2.2 Rodokmen 2.

Piers Gall z Gallestonu, oo N.N.

1. Walter Gall de Burgo FitzPiers z Gallstownu, +1642, oo Ellise Denn,

1.1 Richard Gall z Rathnesmolaghu (6),

1.2 William Gall de Burgo, zabit 18. března 1642/3 v Ballinvegga, oo N.N.

1.2.1 Catherine Gall, oo Edmond O'Donovan z Bawnlaganu – potomci,

1.3 Robert Gall z Killepsy, žil ještě roku 1641,

2. William Gall z Gaulstownu, *kolem roku 1590 Gallstown +9. srpna 1655, oo ?,

2.1 Walter Gall de Burgo, hrabě Gall von Burgk,

3. James Gall, sloužil v císařské armádě a byl zabit v bitvě u Torgavy,

4. Patrick Gall, odešel jako voják do služeb španělských Habsburků,

5. David Gall, sloužil v císařské armádě a byl zabit 1631 v bitvě u Lipska,

6. Thomas Gall, sloužil v císařské armádě, bližší informace nejsou známy.

6.1 William Walter Gall de Burgo, hrabě Gall von Burgk, pán na Holsteině, +1680, poslední svého rodu.

 

29.2.3 WILLIAM říšský hrabě GALL, svobodný pán z Burgk, pán na Ballmontin a Gallstownu.

Nejznámnější postavou rodu byl druhorozený syn William Gall. Není známo, kdy se přesně narodil, ale stejně jako jeho sourozenci odešel z Irska počátkem 17. století a krátkou dobu strávil v polské armádě, odkud přešel do císařských služeb. Od roku 1633 sloužil u pluku dragounů až do roku 1644 kdy byl plukovníkem a majitelem pluku.

Roku 1634 přešel do Buttlerova dragounského pluku a jistě byl přítelem Waltera Deverouxe, vraha vévody frýdlantského, protože se stal vykonavatelem jeho závěti. William společně se svým bratrem Thomasem dosáhli přiznání jejich šlechtického stavu z Irska a stali se v dědičných zemích svobodnými pány.

William byl v Praze 2. června 1637 jako císařský komoří dokonce císařem Ferdinandem III. povýšen do stavu hraběcího (7) s honosným titulem „říšský hrabě Gall, svobodný pán z Burgk, pán na Ballmontinu a Gallstownu“.

Po téměř dvacetileté službě zakoupil hrad a panství Holstein a Lemberg ve Slezsku, kde také 9. srpna 1655 zemřel. Byl pochován v klášterním kostele v Křešově (dnes Polsko) a na jeho náhrobku je nápis „Dominus de Ballmontin et Gallstown“. Tento nápis dokazuje, že po smrti svého otce se stal dědicem a vlastníkem irských statků, které se skládaly z panství Gaulstowne, Gaulskille, Lickettstowne (dnes Aughnalicca), Rathsmulloge (dnes Rathnasmoolagh), Bellaghoomoge (dnes Ballyhomuck), Fernoge a Ballymontin a byly ztraceny roku 1653.

Kdo byla Williamova manželka nevíme, ale víme že po sobě zanechal několik dětí, z nichž syn Walter, říšský hrabě Gall byl nejstarší přeživší syn a dědic. Roku 1642 se stal císařským agentem u irské Katolické Konfederace (8) a zemřel bezdětný. Svůj majetek odkázat synovi bratra svého otce Thomase Galla, Williamovi Walterovi hraběti Gallovi, který roku 1680 zemřel bez potomků a jím rod Gall-Burke of Gallstown vymřel po meči.

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 147, heslo Burke (The Gaul Burke). Tento erb je vidět na náhrobku posledního náčelníka rodu Gaul of Gaulstown, Waltera Gaula Burkeho v koslete v Gaulskill. Původní erb rodu de Burgo je červený heroldský kříž ve zlatém poli.

2. V. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 65, heslo: Gall, F. Lucae, Schlesiens

curiöser Denckwürdigkeiten, Fünffter Theil, 1689, s. 1725, J. F. Gauhe, Des Heil. Röm. Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon,

Leipzig 1740, s. 598, autor cituje Friedricha Lucaa. L. Freiherrn von Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adels-Lexicon..., Zweiter

Band, Leipzig 1836, s. 212.

3. J. O’Donovan, The Family of Gall Burke, of Gallstown, in the County of Kilkenny, in: The Journal of the Kilkeny and south-east of Ireland, Vol. III, New Series, Dublin 1861, s. 103. Bohužel ostrovní autoˇri nejsou zvyklí popisovat pˇrikryvadla a proto i vyobrazení erbu je bez nich. Lze však odhadnout barvy pˇrikrývadel takto: 1. červeno-stříbrné (zlaté), 2. červeno-stříbrné, 3. černo-zlaté.

4. William de Burgo vzešel z rodu p°uvodem z Normandie, který se přistěhoval do Irska za Anglo-normandské invaze v 11. století. Antonius Bruodinus (Anthony Bruodin) ve svém popisu rodin hrabství Kilkeny uvedených v knize Propugnaculum catholicae veritatis (Praha 1668) poznamenává na straně 1001, že tato proslulá rodina odvozuje svůj původ od Waltera de Burgo zv. Red Earl. Tuto zprávu potvrzuje i nápis na prasklém náhrobním kameni ve staré kapli v Gallskill patřící Walteru de Burgo, který zemřel roku 1642 v šedesátém sedmém roku svého života. Nápis uvádí: “Pocházející od urozeného ... zvaného Rudý hrabě ...a Sira Williama z hradu a panství Ballindowlin a ostatních panství, měst a zboží v Connaghtu... . Tento Sir William byl vícekancléřem krále Edwarda III. , John FitzWalter Edwarda I. v hrabství Kilkeny v Gawlestownu (“Descended of the Right Honorable . . . . . . . . . called the Read Earl . . . . . . . . . . and Sir William of the Castle and Manor of Ballindowlin and of other Mannors, Townes and Landes of Connaght....”“This Sir William was Vice-Chamberlain to King Edward the Third, John Fitz Walter to Edward the First, in the County of Kilkenny in Gawlestown.”

5. J. O’Donovan, The Family of Gall Burke, of Gallstown, in the County of Kilkenny, in: The Journal of the Kilkeny and south-east of Ireland, Vol. III, New Series, Dublin 1861, s. 97. Rev. W. Carrigan, The History and Antiquitiesof the Diocese of Ossory, Vol. IV., Dublin 1905, s. 141-142.

6. Žil na svém statku Rathnesmolagh ještě roku 1632 a je pravděpodobné, že zemřel ještě před svým otcem.

7. K. F. von Frank zu Dofering, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich, díl II., Schloss Senftenegg, s. 65, Wilhelm Gall von Bourgkh ještě získal polepšení rodového erbu a titul Wohlgeboren. J. Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Theil II., Breslau 1728, s. 87.

8. Hnutí odporu v Irsku proti anglické vládě se nazývalo Katolická konfederace a mělo heslo, “Irsko sjednocené za Boha, krále a vlast. Po popravě krále Karla a vítězství parlamentu v Anglii Oliver Cromwell rozdrtil Irské povstání a utopil je v krvi.