23. Egan

23.1 Nobilitace a rodový erb

Rodina Egan-Krieger pochází z prastarého irského klanu, který ve svých fiktivních rodokmenech odvozuje původ od Adama. Své jméno, které se psalo různými způsoby např. MacEgan, Eagan, Eagen, O’Egan, E’Gan či Keegan, získali po prvním bezpečně doložitelném předkovi, který se jmenoval Aedhagan a žil v 10. století. Kořen jména “aedh” znamená oheň a “an” maličký, jméno Aodh či Aedh se v anglizované formě uvádí jako Hugh.

Rodový erb MacEganů má celkem tři varianty a k jeho vzniku se vztahuje pověst. Když Mojžíš a jeho lid cestovali přes poušt’, setkali se po cestě se skytským šlechticem, který se s poutníky podělil o jídlo. Následující noc spal malý syn onoho šlechtice ve stanu a byl zraněn velkým hadem. Otec požádal Mojžíše o pomoc a ten chlapce vyléčil. Později oběma poradil, aby hledali ostrov ve směru zapadajícího slunce, kde žádní hadi nežijí. Chlapce obdaroval zlatým náhrdelníkem ve tvaru hada na pamět’ jeho zázračného uzdravení. Skytský šlechtic se rozhodl najít onen ostrov bez hadů, ale cesta trvala tak dlouho, že do vysněné země se dostala až druhá generace šlechticových potomků. Chlapec vyléčený Mojžíšem se v novém domově usadil a stal se praotcem klanu MacEgan.

Obrázek 23.1: Erb MacEgan.

zdroj: http://www.clanegan.org/heritage/speckled/COA.html

 

Snad nejstarší známá verze Eganovského erbu je modrý štít se dvěma stříbrnými kůly a přes ně je položen zlatý ondřejský kříž. Klenotem byl červený patriarší kříž. Tento erb je v současnosti považován za původní erb celého klanu, i když je doložen jen u příslušníků usazených v oblasti Connaught .

Druhou variantu rodového erbu užíval Patrick Egan Esq. z Annamaidelu, Tipperary, v letech 1625-1649 za vlády krále Karla I. Erb se naprosto liší od výše popsané varianty, ale lépe vyjadřuje pověst o původu rodu, popis: Červený štít, uprostřed stojí stříbrná hradební věž provázená dvěma rytíři, kteří drží v pravých rukou válečné sekery a levé mají v bok. Nad věží je vidět zlatý vlnící se had.

Obrázek 23.2: Erb II. MacEgan.

zdroj http://www.clanegan.org/heritage/speckled/img/COA-II.gif

 

Kolem roku 1700 došlo u větve MacEganů žijících v oblasti Ormonde a držících panství s hradem Ballymacegan k rozšíření jejich erbu tak, že se stal čtvrceným. Do prvního pole nového štítu se dostaly erbovní figury Eganů z Annamaidelu, popis: Štít čtvercený, 1. pole červené se stříbrnou hradební věží provázenou dvěma rytíři v brnění, mávající válečnou sekerou vnitřní paži, vnější paže je v bok, nad věží je zlatý vlnící se had, 2. a 3. pole je zlaté se zeleným kosmým břevnem a se třemi stříbrnými kotouči zvanými plates, 4. pole je opět červené se stříbrnou věží, na které stojí rozkřídlená stříbrná labut’ a provázená rytíři mávajícími sekerami. Klenotem, na přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je zlatá věž, ze které vyniká rytíř v plné zbroji, viditelný po kolena a mává pravou paží sekerou nad hlavou, vše v přirozených tinkturách. Heslo: FORTITUDO ET PRUDENTIA, (Odvaha a opatrnost).

Takto byl rodinný erb zaregistrován irským heroldem 28. července 1715 pro Darbyho Egana z Uskeanu (1), syna Carberyho Egana z Ballymaceganu. Přesto však je potřeba zdůraznit, že takto ztvárněný erb lze spatřit na náhrobcích v dominikánském opatství ve vesnici Lorrha a je tedy jasné, že byl užíván dlouho před oficiální registrací.

21. dubna 1887 císař František Josef I. listinou danou v Budapešti schválil spojení jmen Egan a Krieger a 7. března 1890 byl přijat do uherského šlechtického stavu Edward Heinrich Anton Egan de Borostyánkö, královský ministerský komisař na ministerstvu zemědělství.

Edwardův syn László Egan-Krieger de Borostyánkö, pruský důstojník pluku kyrysníků, získal povýšení do pruského šlechtického stavu s titulem “von Egan-Krieger” listinou danou v Neues Palais bei Potsdam 23. června a diplom byl vystaven 3. listopadu 1902. 23. listopadu 1903 a diplomem vydaným 3. února 1904 bylo právo na pruské šlechtictví rozšířeno i na matku Elisabeth rozenou Krieger a bratra Jenö Egana-Kriegera de Borostyánkö. Při těchto dvou příležitostech byl schválen rodový erb, popis: Štít čtvrcený, 1.-4. pole červené se stříbrnou hradební věží se zavřenou černou bránou a střílnami, kterou provázejí dva rytíři v plné zbroji, mávající válečnou sekerou s hnědým topůrkem ve vnitřní paži, vnější paže v bok, v 1. poli se nad věží vlní zlatý had, ve 4. poli na věži stojí stříbrná rozkřídlená labut’. 2.-3. pole je zlaté se zeleným kosmým břevnem a na něm tři stříbrné kotouče (plate). Klenotem, na zlatě korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými přikrývadly, je stříbrná věž ze štítu a z ní vyrůstá rytíř mávající válečnou sekerou (2).

Obrázek 23.3: Náhrobek Constantina Egana v převorství Lorrha.

zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorrha_Priory_of_St._Peter_Choir_North_Wall_Coat_of_Arms_of_Constantine_Egan_and_his_son_John_4_October_1689_2010_09_04.jpg

 

Poslední variantou rodového erbu Eganů je udělení, které bylo zaregistrováno v dublinském Genealogical Office 4. července 1957 pro člena řádu sv. Jana Jeruzalémského, Michaela Josepha Egana, majitele panství Mountain View v hrabství Mayo a Redwood Castle v hrabství Tipperary. Popis erbu: Štít polcený červeně s popelčinou, na kterém je zlaté orle a uvnitř otevřená kniha přirozených tinktur, v červené hlavě štítu je stříbrný heroldský kříž, znak řádu jehož je držitel erbu členem. Klenotem, na kolčí přilbě s červeno-stříbrnými přikrývadly a stříbrno-červenou točenicí, je přirozené předloktí svírající v dlani zlatý patriarší kříž. Heslo: CIALL AGUD CEART (Obezřetnost a spravedlnost). Štítonoši jsou dva rytíři v plné zbroji s otevřeným hledím na brnění mají oblečený tabart v barvách řádu sv. Jana Jeruzalémského.

Můžeme se jen dohadovat proč hlavní herold Gerald Slevin udělil Michaelu Eganovi zcela odlišný erb od erbů užívaných jeho předky, když jeho výklad se na ně odvolává. Červená barva symbolizuje prolitou krev mučedníků a připomíná oběti Owena MacEgana a Boetia MacEgana, kteří byli v sedmnáctém století biskupy v Rossu. Popelčina symbolizuje dědičný úřad veřejných notářů a právníků, který MacEganové tradičně zastávali. Otevřená kniha opět symbolizuje vědění a učenost příslušníků rodiny. Patriarší kříž připomíná nejstarší rodový erb a heslo je variací na heslo větve MacEganů z Ballymaceganu v irštině a zdůrazňuje smysl pro právo a profesionální bezúhonnost.

Obrázek 23.4: Erb Eganů de Borostyánkö.

 

23.2 Historie

Jak již bylo řečeno výše rodina Egan-Krieger pochází z prastarého irského klanu, který ve svých fiktivních rodokmenech odvozuje původ od Adama. Své jméno, které se psalo různými způsoby např. MacEgan, Eagan, Eagen, O’Egan, E’Gan či Keegan, získali po prvním bezpečně doložitelném předkovi, který se jmenoval Aedhagan a žil v 10. století. Kořen jména “aedh” znamená oheň a “an” maličký, jméno Aodh ˇci Aedh se v anglizované formě uvádí jako Hugh.

MacEganové byli jednou z prominentních rodin v kraji Galway, který ovládal klan O’Kelly. Protože se proslavili spíše než na vojenském poli svou učeností a vzdělaností bývali dědičnými advokáty a právníky. Již ve dvanáctém století se členové rodu značně rozptýlili po celém Irsku nebot’ se starali o právní záležitosti takových náčelníků jako byli např. O’Connorové z Connaughtu, O’Connorové Faly, MacCarthy Mór, O’Carrollové z Ely, Fitzpatrickové z Ossory, O’Farrellové Buidhe a po hibernizaci velkých normandských rodů stáli ve službách MacWattinů či Burků z Clanricarde.

 

23.2.1 Rodokmen 1.

Fiacalach, oo ?

1. Inreachtach, oo ? - potomci O’Kelly z Hy Maine,

2. Cosgrach, předek rodin O’Egan, MacEgan a Egan,

2.1 Flaithgheal,

2.1.1 Anluan,

2.1.1.1 Flaitheamh,

2.1.1.1.1 Gosda,

2.1.1.1.1.1 Aedhaghan,

2.1.1.1.1.1.1 Flann MacAedhaghan,

2.1.1.1.1.1.1.1 Murtach MacAedhaghan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1 Donoch Mór Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Donoch Oge Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Simeon Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Saorbhreathach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Maoliosa Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Flann Macegan - pokračování rodokmen 2,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Solomon Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 William Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Donogh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Maoliosa Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Recne Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Timothy Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Gilbert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Luke Mhaol Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Teige Bacach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Brian Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Cormac Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3 John Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4 Robert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Dermod Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Cosmamhach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Criomthan Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Hugh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Boetius Riabhach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1 Cosmamhach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1,1 Cosmamhach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Baoghalach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1 Boetius Fionn Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1 Justin Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1 Boetius Conallach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1 Teige Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.1 Boetius Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.2 Giolla Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.3 Mortogh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.4 Robert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2 Saorghreathach Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Justin Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Flann Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Thomas Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Thomas Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1 Connor Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Dunsleibhe Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1 Connor Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Hugh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.2 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.3 Donal Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.4 Donogh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2 Connor Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2.1 Giolla-na-Naomh Mor Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1 Giolla-na-Naomh Oge Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1 Giolla-na-Naomh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Gilbert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1 Dunsleibhe Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1 Gilbert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1 Connor Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1 Gilbert Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.1 Hugh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.2.3 Maoliosa Dhun Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3 Dermod Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1 Justin Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1 Maoliosa Dhunn Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1 Justin Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1 Justin Oge Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.1 Donoch Dubh Macegan,

2.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.1.1 Brian Carrach Macegan,

 

V pozdním středověku si vydobila věhlas větev MacEganů, která získala kolem roku 1350 od klanu O’Kennedy hrad Redwood, který je dnes nejstarším irským obydleným hradem. Na Redwoodském hradě MacEganové provozovali vyhlášenou školu pro písaře a právníky více než 300 let až do chvíle, kdy jim byl konfiskován majetek za Cromwellovské hrůzovlády a kdy byl hrad pobořen, protože jeho majitel Connel MacEgan byl roku 1640 popisován jako irský papeženec. Hrad ležel dalších 350 let v troskách až jej roku 1972 získal Michael J. Egan, který jej rekonstruoval a otevřel veřejnosti.

Kromě hradu Redwood vlastnili příslušníci rodiny MacEgan i mnoho dalších sídel např. hrad Park, severovýchodně od vesnice Tuam v hrabství Galway, kde byla umístěna rozsáhlá knihovna sloužící právnické škole, dnes je hrad v ruinách. Nebo hrad Drumnamahane či Kilnalahagh v hrabství Tipperary. Hlavním sídlem však byl hrad Ballymacegan, ze kterého dnes zbylo jen několik zdí.

Obrázek 23.5: Hrad Redwood po novodobé rekonstrukci.

 

Hrad Redwood byl postaven kolem roku 1200 jako ukázka normandské hradní architektury rodinou de Cougans, která panství držela až do roku 1350, kdy jej postoupila O’Kennedyům. Noví majitelé hrad přenechali jako hlavní rodové sídlo nejvýznamnější bardické (3) staroirské rodině MacEganům.

Hrad Redwood se svou školou si zachoval význam do roku 1649, kdy jeho existenci ukončila invaze Olivera Cromwella do Irska. Roku 1653 padl za obět’ republikánským vojskům nedaleký zámek O’Kennedyů Lackeen a roku 1654 záznamy uvádějí, že Redwood není ničím jiným než zříceninou.

V 17. století došlo k rozpadu nejen rodové struktury, ale i klanové majetkové základny. Část rodiny se přesunula z Ballymacegan v Tipperary do Kilkenny, kde se usadili ve farnosti Ballycallan. Jiná rodová větev se přestěhovala do Anglie, Německa a Rakouska-Uherska.

 

23.2.2 Rodokmen 2.

Finghin Macegan,

1.Owen Macegan,

1.1 Tiege Macegan,

1.1.1 Conor Macegan,

1.1.1.1 Tiege Macegan,

1.1.1.1.1 Melachlin Macegan,

2. Conor Ruadh Macegan,

2.1 Donal Glas Macegan,

2.1.1 Tiege Macegan,

2.1.1.1 Tiege Oge Macegan,

2.1.1.1.1 John Egan,

2.1.1.1.1.1 Patrick Egan, oo 1715, Caroline Prendergast,

2.1.1.1.1.1.1 Rev. Carbery Egan,

2.1.1.1.1.1.1.1 James Egan, usadil se s rodinou v Anglii.

2.1.1.1.1.1.1.1.1 Pierce Egan, *1773 +1849,

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Pierce Egan, žil ještě roku 1887,

2.1.1.1.1.1.1.1.2 John Egan, * 1779 +1862,

2.1.1.1.1.1.1.1.3 Laurence Egan,

2.1.1.1.1.1.1.2 Carbery Egan, kř. 9. března 1746,

2.1.1.1.1.1.1.3 Giles Egan, kř. 19. března 1747,

2.1.1.1.1.1.1.4 Richard Egan, kř. 1. dubna 1750 Charleville, Cork +1751 Charleville, Cork.

2.1.1.1.1.1.1.5 John Egan z Ballymaceganu,  *1754 +May 1810 Skotsko, poslanec 1789-1800, usadil se v Charleville, Cork (4),

2.1.1.1.1.1.1.5.1 James Egan * 1783 +1834, oo 1810 Theresa Price, (5)

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1 James Egan, *1809 London +1873 Budapest, oo Rosa Förster,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1 Lewis Egan, *1838 +1921,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.1 Lewis Egan,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1 Lewis Egan,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.2 Victor Egan, *1874 +1931, oo Blanka Gottesmann,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.3 Viola Egan, *24. srpna 1907 +1993, I.oo 1931 Áron Hegymegi Kiss II.oo Ernö Gottesmann,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.4 Viktor Egan, *5. ˇríjna 1910 Dunaharaszti +1997, oo Amrita Dalma Sher-Gil, *1913 Budapest +1941,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.5 Leona Egan,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.2 Rosa Egan, oo Victor de Hagara,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.3 Clara Egan,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.1.4 Adele Egan,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.2 Leopoldus Ernestin Franciuscus Egan, * 13. ledna 1811 Bratislava,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.3 Charles Egan. Roku 1849 odešel do Ameriky,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.3.1 William Egan (6),

2.1.1.1.1.1.1.5.1.3.1.1 William Egan, *1887,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4 Edvardus Antonius Jacobus Egan * 9. února 1815 +28. srpna 1880 Borostyánkö, oo 16. 10. 1849 Wien, Júlia Koch, *12. dubna 1828 Wien +8. května 1902,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1 Edward Heinrich Anton Egan de Barostyánkö *3. července 1851 +20. září 1901 Užhorod, oo 10. 9. 1878 Karbowo, Západní Prusko, Rosa Helena Minna Elisabeth Krieger, +26. června 1886 Karbowo, Západní Prusko,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.1 Laszló Ernst Edward Egan de Borostyánkö *1. srpna 1879 Karbowo, Západní Prusko +6. září 1914 Luxemont ?, oo 4. 10. 1902 Heidelberg, Marie Olga Antoniette Schifferdecker, 8. září 1882 Heidelberg +?,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.1.1 Hans Joachim Ernst Edward Richard von Egan-Krieger, *4. srpna 1903 Halberstadt,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.1.2 Margita Axel Irma Marie von Egan-Krieger, * 23. března 1909 Korklack +19. prosince 1974 Heidelberg, I.oo 15. 3. 1932 Potsdam, Hans-HenningWilliam Ashe Felix Bauer, *1899 +1940, II.oo 10. 5. 1947 Braunlage, Georg Scherz, *1899 +1948,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.2 Imre Edward Egan, *13. Února 1881 Pinkafeld (mad’. Pinkafö) +1944, zaměstnán na ministerstvu zemědělství, oo Katalin Szabó,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.3 Jenö Edward Jakob Ernst von Egan-Krieger, * 10. června 1886 Borostyánkö, +22. února 1965 Köln, oo 27. 10. 1913 Markowitz, Anna-Marie Josephine Ulrike von Heydebreck, *25. března 1892 Gnesen (dnes Gniezno) +17. Listopadu 1947 Blankenburg (Harz), 

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.3.1 Georg Wilhelm Edward Richard Eugen von Egan-Krieger, *15. Srpna 1914 Charlottenburg,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.1.3.2 Jochen Laczi August Jenö von Egan-Krieger, *13. září 1917 Bromberg +1944 Rusko,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.2 Lewis (Lajos) Egan, *2. října 1852 Csáktornya +5. srpna 1920, ministerský úředník ve Fiume (dnes Rijeka), oo 15. 12. 1883, Berta Hanke von Hankenberg, *9. května 1862 Wien +11. dubna 1940 Borostyánkö,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.2.1 Béla Egan, *18. ledna 1885 Fiume +9. září 1914 Rusko, padl.

2.1.1.1.1.1.1.5.1.4.3 Irma Egan *26. března 1856 Borostyánkö +3. ledna 1916 Borostyánkö,

2.1.1.1.1.1.1.5.1.5 Alfred Egan,

2.1.1.1.1.1.1.6 Daniel Egan, *1766,

2.1.1.1.1.1.1.7 Marie Egan, kř. 1751,

2.1.1.1.1.1.1.8 Catherine Egan kř. 1758,

2.1.1.1.1.1.1.9 Elizabeth Egan +1765,

2.1.1.1.1.2 William Egan,

2.1.1.1.1.2.1 John Egan,

2.1.1.1.1.2.1.1 Michael Egan, *1766 +1828,

2.1.1.1.1.2.1.2 Charles Egan, oo Mary Blacquiere,

2.1.1.1.2 Boetius Egan,

2.1.2 John Ruadh Macegan,

Obrázek 23.6: Hrad Bernstein v Burgenlandu, dnes hotel.

zdroj: https://www.burgenland.info/xstorage/1/_cache/burg_bernstein3_18628_1_606f1d5f104708ce5d1d2a36ef966597.jpg

 

23.2.3 JENÖ von EGAN-KRIEGER

Letos se běžel v Pardubicích již 128 ročník Velké pardubické. Je obecně známo, že se jedná o dostihový závod zv. steeplechase cross-country, o kterém mají Češi tendenci tvrdit, že to je nejtěžší závod na kontinentu. Dnes je to již jen tradovaný mýtus.

První závod se běžel 5. listopadu 1874 a odměna byla stanovena na 8000 zlatých. Podíváme-li se na listinu vítězů pardubických dostihů před II. světovou válkou, najdeme v seznamu mnoho cizokrajně znějících jmen. V roce 1911, tj. 36. ročník Velké pardubické vyhrál jistý Jenö von Egan-Krieger v sedle šestiletého valacha jménem Glamorgan. Dosáhl celkem 222 vítězství z 949 startů (7). Kdo byl tento mladý muž jehož jméno zní mad’arsky a německy?

23.2.4 Biografie.

Jenö von Edan-Krieger, celým jménem Jenö Edward Jakob Ernst von Egan-Krieger, pocházel z prastarého irského klanu z hrabství Galway. Narodil se 10. června 1886 na hradě svých rodičů v Borostyánkö, dnes Bernstein v Burgenlandu, na pomezí Uher a Rakouska.

V mládí se přestěhoval spolu rodiči do Německa, kde jeho otec musel převzít majetek, který zdědil po rodině své manželky. Roku 1904 byl přijat do řad pruské šlechty (8) a 10. března 1904 se stal kadetem u pluku č. 1 Leib-Husaren a 18. října byl povýšen na fähnricha.

V letech 1904-1905 studoval Královskou akademii v Kasselu, ze které byl vyřazen 18. srpna 1905 jako poručík. Od 1. října 1910 do 30. září 1914 navštěvoval Válečnou akademii, 18. února 1913 byl povýšen na nadporučíka. Brzy poté se 27. listopadu 1913 oženil s Annou Marií von Heydebreck v Markowitz (dnes Markowice pod Strzelnem, Polsko). V roce 1914 (1. dubna-31. července) byl poradcem železničního oddělení generálního štábu.

I. světová válka.

Od 1. srpna 1914 do 6. ledna 1915 sloužil jako pomocný důstojník, inspektor generálního štábu, velitelství II. armádního sboru. 24. prosince byl povýšen do hodnosti kapitána, poté byl pověřen funkcí zásobovacího důstojníka II. armádního sboru. Po půl roce byl odvelen a stal se zpravodajským štábním důstojníkem IV. armádního sboru (17. července 1915-14. května 1916).

Roku 1916 se účastnil školení, na základě kterého se stal vojenským pilotem a byl jmenován velitelem 27. leteckého praporu. Od 14. srpna 1916 do 1. ledna 1917 byl opět štábním důstojníkem, tentokrát ve štábu XIX. armádního sboru. 2. ledna 1917 byl pověřen funkcí náčelníka štábu 2. gardové rezervní divize.

Od 20. října 1917 do května 1918 byl náčelníkem štábu 1. jízdní divize, ve stejné době byl rovněž náčelníkem štábu 77. rezervní divize a měl na starosti výcvik dělostřeleckých velitelů a štábních důstojníků na východní frontě.

V roce 1918 byl převelen do Gruzie, kde byl důstojníkem vojenské mise v Tbilisi. Po návratu do Německa byl přidělen k Nejvyššímu velení, v září a říjnu 1918 velel Dolnoslezskému pěšímu pluku č. 51, na západní frontě byl vážně zraněn.

 

Mezi světovými válkami

7. ledna 1920 byl povýšen do hodnosti majora a odešel do výslužby. Roku 1920 se podílel na tzv. Kappově puči. Jednalo se o radikálně pravicový pokus o státní převrat jehož cílem bylo svrhnout demokratickou vládu Výmarské republiky a obnovit monarchii. Rovněž se začal politicky realizovat v řadách spolku pro veterány Stahlhelm-Kampfbund a stal se aktivistou Lidové národní strany (DNVP). V letech 1933-34 působil jako křídelní pobočník bývalého císaře Viléma II., který žil v exilu v holandském Doornu. Během tzv. noci dlouhých nožů byl zatčen gestapem a vězněn spolu s budoucím spolkovým kancléřem Konradem Adenauerem ve vězení v Postupimi. Po několika dnech byl propuštěn a rehabilitován.

Brzy nato byl reaktivován a přidělen ke vznikajícímu Hitlerovu letectvu - Luftwaffe. Od 1. listopadu 1934 do 31. července 1936 působil jako ředitel odboru na generálním štábu Luftwaffe. Od 1. srpna 1936 do 14. listopadu 1937, byl vedoucím odboru zásobování na říšského ministerstva letectví. 1. dubna 1937 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. V letech 1937-1938 se jako člen Legie Condor účastnil občanské války ve Španělsku.

Po návratu do Německa pracoval na ministerstvu letectví a roku 1938 se stal velitelem 8. perutě a ubytovacím důstojníkem v 8. leteckém pluku. Účastnil se rovněž na obsazení Sudet a vytvoření protektorátu Čechy a Morava.

Obrázek 23.7: Hejtman von Egan-Krieger.

zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Jen%C3%B6_von_Egan-Krieger#/media/File:CaptainEganKriegerGermanMissionInGeorgia1918.jpeg

 

II. světová válka a poválečné období.

1. dubna 1939 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva. 1. listopadu 1941 se stal generálmajorem a dál sloužil na říšském ministerstvu letectví, byl inspektorem vojsk v oblasti Postupimi a Magdeburgu. 1. prosince 1942 byl povýšen na generálporučíka a o rok později byl zařazen mezi záložní důstojníky (Führerreserve), to se v podstatě rovnalo důchodu. V roce 1944 byl jmenován komisařem pro severní území - oblast od Rigy po Leningrad. 30. září 1944 odešel do výslužby.

Po válce byl zatčen a v letech 1945-47 zadržován americkými armádními orgány. Od roku 1948 se zabýval velmi aktivně charitativní činností v rámci evangelické odnože pruského řádu sv. Jana Jeruzalémského. Zemřel v Kolíně nad Rýnem 22. února 1965.

Za svou vojenskou činnost byl vyznamenán mnoha řády a vyznamenáními, namátkou: Železný kříž I. a II. třídy, Čestný kříž pro bojovníky na frontě, Služební medaile Wehrmachtu II.-IV. třídy, Medalla de la Campańa de Espańa, Španělský kříž, Pamětní medaile 1. 10. 1938 se sponou "Prager Burg"a další.

 Obrázek 23.8: Nadporučík von Egan-Krieger a jeho nevěsta sl. von Haydenbreck.

 

 

 _____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 318, heslo Egan.

2. GHdA-Adelslexikon, Band 3 (61), 1975, s. 85,

3. Tzv. bardické rodiny či jinak řečeno, rodiny bardů hrály zásadní roli ve středověkém Irsku jako služebníci místních náčelníků nebo anglických lordů. Plnili mnoho funkcí, stali se poradci, správci majetku, právníky, hudebníky, básníky, lékaři a v neposlední řadě též velvyslanci svých pánů. Každá jednotlivá rodina měla tendenci specializovat se na jednu maximálně na dvě specifické oblasti studia. MacEganové z Redwoodu byli odborníky na historická studia a praktická provádění starého irského právního systému zv. Brehon Law. Pouze sedm rodin ve středověkém Irsku umělo aplikovat v praxi tento starověký irský zákoník. Většina z nich sloužila pouze jednomu pánovi, zatímco MacEganové byly partnery nejméně třinácti lordům a náčelníkům. Jejich postavení právníků se stalo takřka monopolním.

4. Člen irského parlamentu, studoval v Trinity College Dublin, poté právo v Londýně, v březnu 1789 byl zvolen jako poslanec do irského parlamentu za Ballinakill, byl okresní soudce v Dublinu.

5. Po krátké epizodě s pobytem ve Skotsku odešel počátkem 19. století do Německa, kde se stal členem dvora ve Zweibrückenu a svobodným zednářem. Po několika letech se přestěhoval do Rakouska a usadil se v Bratislavě.

6. Žil v Mohuči, kde zařídil spediterskou firmu, která postupem času zřídila četné pobočky v Německu, Rakousku a Mad’arsku.

7. M. Svoboda, Velká Pardubická steeplechase, Olympia Praha 1969.

8. Berlin 3. února 1904, Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser, 1908, Zweiter Jahrgang, s. 233.