Fasser von Karstwall

Fasser šlechtic z Karstwallu

- novoštítná rodina katolického vyznání. 

- rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 19. června 1917, diplom spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Karstwall” vydán ve Vídni dne 14. srpna 1917, pro Gustava Fassera, c. a k. plukovníka.

 

Biografie

- Gustav Fasser se rozhodl pro dráhu příslušníka c. a k. ozbrojených sil, 15. září 1883 se stal kadetem - důstojnickým čekatelem u 46. uherského pěšího pluku v Szegedínu, 1. května 1888 byl povýšen na poručíka, u jmenovaného pluku zakončil svůj hodnostní vzestup 1. listopadu 1891, kdy byl povýšen na nadporučíka,

- v letech 1892-95 zastával funkci proviantního důstojníka, v následujícím roce byl převelen k 6. zeměbraneckému pluku do Chebu, kde se stal 1. května 1899 hejtmanem II. třídy a roku 1902 postoupil na hejtmana I. třídy, u 6. pluku sloužil až do roku 1910, kdy by převelen k 5. zeměbraneckému pluku do Puly,

- 1. května 1911 byl povýšen do hodnosti majora a roku 1912 velel 3. praporu, v letech 1913-14 byl velícím důstojníkem zeměbraneckého doplňovacího obvodu Terst, počátkem I. světové války byl přeložen k bojovým jednotkám, 1. srpna 1914 byl povýšen na podplukovníka a 1. listopadu 1916 na plukovníka,

- v období srpen 1916-říjen 1917 a prosinec 1917-květen 1918 velel 15. zeměbraneckému pěšímu pluku.

 

Vyznamenání

- 1900 Bronzová jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc,

- 1908 Vojenský služební odznak III. třídy pro důstojníky,

- 1909 Vojenský záslužná medaile na červené stuze, 

- 1909 Vojenský jubilejní kříž,

- 1913 Pamětní kříž 1912/13,

- v době I. světové války získal rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací a s meči, řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací (později s meči), Vojenský záslužný kříž III. třídy s válečnou dekocí, bronzová záslužná medaile na stuze Voj. záslužného kříže s meči.

 

Erb (1917)

- štít červený se stříbrným kosmým břevnem a na něm červené kopí vynikající z okraje štítu. V horním poli šikmo položený černě opeřený zlatý šíp hrotem vzhůru, v dolním poli tentýž

šíp hrotem dolů, 

- klenotem, na korunované turnajské přílbě s červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí červený jednohlavý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

 

Literatura

- GHdA-Adelslexikon Band 3 (61), 1975, s. 228.

- Jan Županič, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), Praha, s. 42. 

- Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band 5., 1933, s. 33.

 

Další články nobilitace 1917

Augustin von Zaluže 

Banfield

Berndt

Böhm-Ermolli

Böltz

Böttner von Karstboden

Dankl von Kraśnik

Fasser von Karstwall

Gasiecki von Wlostowiec

Glässer von Järten 1917

Goldbach von Sulittaborn

Hospodarž

Kletter von Gromnik

Lukachich

Novak von Arienti

Petersilka von Hochbergen

Reutter von Vallone

Správka von Grimmingfels

Toula

Vogel von Franzensberg