16. D’Alton

16.1 Nobilitace a rodový erb

Rodový erb D’Altonů resp. Daltonů se v podstatě za celou dobu existence rodu nezměnil a jeho základní figury jsou ve štítě lev ve skoku provázený křížky nebo liliemi. Klenotem bývala povětšinou dračí zelená hlava mezi zlatými dračími křídly (1).

25. dubna 1777 při příležitosti povýšení Richarda D’Altona of Grenanstown spolu s bratry a bratranci do hraběcího stavu císařovnou Marií Terezií, byl polepšen jejich starý rodový erb takto, popis: Štít modrý se stříbrným lvem s červenou zbrojí, zlatým jazykem a dvojitým ocasem, provázený pěti zlatými liliemi v postavení 2-2-1. Na štítě je posazena hraběcí hodnostní koruna. Klenoty jsou dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. modro-zlatá přikrývadla, černý jednohlavý korunovaný orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem. 2. modro-stříbrná přikrývadla, rostoucí stříbrný lev bez viditelného ocasu držící v pravé přední tlapě zelenou olivovou ratolest. Štítonoši jsou dva stříbrní lvi s červenou zbrojí. Heslo: TRISTUS ET FIDELIS (Důvěryhodný a věrný) (2).

 

16.2 Historie

Mezi důstojníky, kteří sloužili v císařské armádě v 18. století a v jejichž žilách kolovala irská krev, byli bratři a bratranci D’Altonové (3). Rod D’Alton nebo Dalton není irského původu a do Anglie se jeho první předkové dostali spolu s invazními vojsky normandského vévody Viléma Dobyvatele. Úspěch při dobytí Anglie povzbudil jejich sebevědomí a když se připravovalo vylodění v Irsku nemohli D’Altonové chybět.

Usadili se na nově získaných panstvích a postupně se zcela hybernizovali. Podle tradice byl první D’Alton, který vystoupil na břeh Anglie, jistý Walter, uprchlík z Francie před hněvem svého krále, protože se tajně oženil s jeho dcerou. Jejich potomci se stali mocnými pozemkovými vlastníky již za vlády krále Jindřicha II., protože získali území Teffia v hrabství Meath. Na svých nově nabytých statcích a později i v hrabství Westmeath (zde bylo území nazýváno “zemˇe d’Altonů”) začali stavět kamenné hrady po normandském způsobu a nové kostely.

 

16.2.1 Rodokmen 1.

Sir Walter de Aliton, oo N.N.,

1. Philip de Aliton, oo N.N.,

1.1 Nicholas de Aliton,

1.2 Philip ml. de Aliton, *cca 1159 Lancastershire +?, oo N.N.,

1.2.1 Nicholas Dalton, *cca 1180 Irsko +?, oo N.N.,

1.2.1.1 Philip Dalton, *cca 1201 Irsko +?, oo N.N.,

1.2.1.1.1 Piers Dalton, *cca 1225 Irsko +?, oo N.N.,

1.2.1.1.1.1 Maurice Dalton, *1250 +?, oo N.N.,

1.2.1.1.1.1.1 Piers Dalton, *1271 +?, oo N.N.,

1.2.1.1.1.1.1.1 Edmond Dalton, *1295 +?, oo N.N.,

1.2.1.1.1.1.1.1.1 Thomas Dalton, *cca 1315 Westmeath County +? - pokračování rodokmen 2.,

1.2.1.1.1.1.1.2 John Dalton,

1.2.1.1.1.1.2 Maurice Dalton,

1.2.1.1.1.1.3 Philip Dalton,

1.2.1.1.1.2 Edmond Dalton, *? +?,

1.2.2 John Dalton, *? Irsko +?,

1.2.3 Philip Dalton, * Irsko ? +?,

1.3 John de Aliton, předek rodin píšících se Dalton, Daton nebo Datoon a Delaton.

 

Ve 14. století se Daltonové postupně rozšířili do hrabství Tipperary a Cork a v polovině 17. století se jedna z rodových větví usadila i v hrabství Clare, kde její potomky můžeme najít dodnes. Hlava rodiny nesla titul Lord of Rathconrath (v hrabství Westmeath), ale stejně jako jiní velcí irští pozemkoví vlastníci, přišli o majetek v dobách vlád Olivera Cromwella a později krále Williama Oranžského. Mnoho potomků pokořených a ponížených rodin tohoto jména můžeme dodnes nalézt nejen v hrabství Westmeath, ale i v různých částech světa, především v severní Americe.

 

16.2.2 Rodokmen 2.

Thomas Dalton, *cca 1315 Westmeath County, Irsko +?, oo N.N.,

1. Gerrott Dalton, oo N.N.,

1.1 Richard Dalton z Milltownu, Westmeath, *? +?, oo N.N.,

1.1.1 Thomas Dalton, *? +?, oo N.N.,

1.1.1.1 Edmond Dalton, oo N.N.,

1.1.1.1.1 Oliver Dalton z Milltownu, oo Margaret Dillon, dcerou Edmunda Dillona z Portlicku,

1.1.1.1.1.1 Christopher Dalton - pokračování rodokmen 3.,

1.1.2 Tibbot Dalton z Rowlandstownu, Westmeath, *? +?, oo N.N.,

1.1.2.1 John Dalton z Dalystownu, Westmeath, *? + 4. ledna 1636, pohřben v Baronrath, Ireland, oo Ellice Dillon, dcera Johna Dillona z Baskins, Westmeath,

1.1.2.1.1 Richard Dalton, oo Ann Nugent, dcera Christophera Nugenta z Dunenisu, Meath,

1.1.2.1.1.1 Gyles Dalton, oo Thomas OFerrall z Breakah, Longford,

1.1.2.1.1.2 Margaret Dalton, oo Walter Lynch z Dunoweru, Meath,

1.1.2.1.2 Walter Dalton,

1.1.2.1.3 Maurice Dalton, oo Dorcus Travers, dcera Johna Traverse Esq., Westmeath, registrátora konsistoře v Corku,

1.1.2.1.4 Andrew Dalton,

1.1.2.1.5 William Dalton,

1.1.2.1.6 Nicholas Dalton

1.1.2.1.7 Ellice Dalton, oo Edward Fitzgerald, Westmeath,

 

Návštěvník Irska může ještě dnes na úpatí hory zvané Mount Dalton (dříve Loughan) nalézt památník připomínající jednu z nejproslulejších rodin kraje Westmeath (4). Tento obelisk, asi třicet stop vysoký, byl postaven spolu s panským domem, který nahradil starý hrad jehož zříceniny lze nalézt poblíž.

Na jižní straně pomníku je latinský nápis hlásající, volně přeloženo: “V upomínku na Aliton Dalton rodinu, která po šest století od doby, kdy Walter Alton přišel z Francie do Irska zde ve Westmeath měla své sídlo a za panování Jindřicha VIII. byla povýšena ke cti a titulu Barona z Rathconrathu, pod jejíž vládou vzkvétal celý Westmeath a kraj obohatila o kostely a kláštery a která byla krutě postižena za občanských válek se dočkala opět míru za přispění nejlaskavějších knížat. Richard Dalton, syn Olivera a Kateřiny O’Reilly z Cavanské linie, komorník a skutečný rada Jejich císařských veličenstev Josefa a Terezie, majitel pluku, rytíř Vojenského řádu Marie Terezie, který byl 14. dubna 1777 povýšen do hraběcího stavu svaté Říše římské národa německého a dědičných zemí".

Západní strana pomníku nese nápis: "Císař a Caesar Josef II. syn vévody Františka Lotrinského, synovec Karla, vévody Habsburského a prasynovec vévody Leopolda zvaného Veliký, vynikající, vznešený, laskavý, št’astný, neporazitelný otec vlasti, otec své armády, rozmnožitel a ochránce veřejného blaha, k povznesení jména Rakouska zrozený a ten, který se zasloužil o slávu Římské říše a starobylých království Uherského a Českého a všech jejich mužů. Věnoval Richard Dalton, syn Olivera (Daltona) Jeho Výsosti, nejlepšímu a nejvýznamnějšímu z princů, jako poděkování za jemu udělené milosti".

Východní strana pomníku nese nápis: "Richard Dalton, syn Olivera a celá rodina Daltonů, pro uchování přízně, shovívavosti a osvícenosti našeho knížete, prince Jiřího III., krále Velké Británie, Francie a Irska, vítěze na moři i zemi, ochránce veřejného blaha, Ochránce Irska, laskavého, št’astného, neporazitelného otce vlasti, zrozeného pro dobro vlasti".

 

16.2.3 RICHARD hrabě D’ALTON.

Richard D’Alton se narodil roku 1732 v Lochcarron v Irsku Oliveru D’Altonovi z Mount Daltonu a jeho manželce Kateřině O’Reilly z rodiny usedlé v hrabství Cavan (5). U Kummersdorfu 12. srpna 1759 byl přímo na bitevním poli povýšen na podplukovníka Laudonova pluku (Grün Laudon). Roku 1760 bojoval u Landshutu a Lehnice. Za bitvu u Leutmannsdorfu (21. července 1762) byl jako plukovník dekorován rytířským křížem Vojenského řádu Marie Terezie. 19. ledna 1771 byl povýšen na generálmajora, roku 1773 se stal majitelem pěšího pluku č. 19 a 28. prosince 1777 byl jmenován polním podmaršálkem.

V poslední pruské válce 16. srpna 1778 hájil císařské pozice u Hostinného proti Prusům vedených generály Dallwitzem a Anhaltem, za svůj úspěch a projevenou statečnost byl dekorován komandérským křížem Vojenského řádu Marie Terezie. Richard D’Alton zemřel v Trevíru 16. února 1790/1 jako velitel císařských vojsk v Holandsku neženat.

Richard rytíř D’Alton z Grenanstownu byl 25. dubna 1777 císařským výnosem daným ve Vídni spolu se svými bratry Christopherem D’Altonem, baronem z Rathconrathu, Jacobem D’Altonem (6), císařským plukovníkem, sestrou Elizabeth D’Altonovou a bratranci Edwardem D’Altonem z Grenanstownu a Christopherem D’Altonem povýšeni do hraběcího stavu dědičných zemí s titulem “Hoch u. Wohlgeboren”. Později bylo právo nosit hraběcí titul potvrzeno královským výnosem 26. listopadu 1785 i pro Spojené království (7).

Richardův synovec Edward se narodil v Irsku v Grenanstown roku 1737 a vstoupil do císařské armády stejně jako jeho starší sourozenec Christopher. Sloužil u wallonského pluku č. 1, kterému v letech 1773-84 velel, 9. dubna 1783 se stal generálmajorem a v následující válce proti Turkům velel brigádě. Roku 1790 byl povýšen na polního podmaršálka a stal se majitelem 15. pěšího pluku. Padl 24. května 1793 u Dünkirchenu.

Hrabě Edward se oženil s Mary MacCarthy, dcerou Johna MacCarthyho of Springhouse v Tipperary a měli spolu dva syny a dvě dcery Annu (8) a Frances (9). Mladší z bratrů Albert sloužil v britské armádě jako major a starší Peter, 2. hrabě D’Alton z Grenanstown House (*18. května 1775 +23. března 1851 Kildare street, Dublin) sloužil v letech 1792-93 v císařské armádě stejně jako jeho otec a později byl krátce i příslušníkem britských ozbrojených sil. Roku 1840 byl jmenován do funkce nejvyššího sheriffa hrabství Tipperary. 3. prosince 1795 se oženil s Rosalií Barnewall (*4. září 1771 +2. února 1864), dcerou Nicholase, 13. Barona Trimblestowna. Z manželství se narodila dcera a dva synové. Starší syn Edward, 3. říšský hrabě D’Alton, který se stal dědicem rodinného majetku se narodil roku 1814 v Západní Indii, v letech 1828-29 studoval na Inženýrské akademii ve Vídni, zemřel 3. září 1877 v Brightonu bez potomků a hraběcí titul přešel na synovce Henryho Eustace. Mladší syn Richard se později usadil ve Francii. Dcera Henriette (+1857) se roku 1819 provdala za generála Henryho Eustace.

 

Obrázek 16.2: Daltonův monument.

 

16.2.4 Rodokmen 3.

Christopher Dalton, oo Mary D’Alton, dcerou Edmunda D’Altona z Loughustu,

1. Oliver D’Alton z Mount Daltonu, *? +?, oo 1717, Catherine O’Reilly, dcerou Jamese O’Reilly z Ballinloughu,

1.1 Christopher D’Alton z Rathconrathu, říšský hrabě, oo 1748, Maria Costello, dcerou Williama Costella z Tullaghanu, Mayo, a Catherine Mac Dermott Roe z Knockranny.

1.1.1 Oliver D’Alton z Milltownu, +1799, oo Clare French,

1.1.2 Edmond D’Alton,

1.1.3 Thomas D’Alton,

1.1.4 Sophia Josephina D’Alton, oo Robert Dillon O’Reilly Esq., Cavan - potomci,

1.1.5 Elizabeth Johanna D’Alton, oo Ignatius Dillon Begg - potomci,

1.1.6 Catherine D’Alton,

1.2 James D’Alton, říšský hrabě, *1724 Milltown +1793, v letech 1773-77 velitel pěšího pluku č. 17 ve Štýrském Hradci, ze kterého byl odvelen do Bruselu (10)  - potomci dodnes,

1.3 Richard D’Alton z Grennanstownu, říšský hrabě, *1732 Lochcarron, Irsko +16. února 1790/1 Trevír,

1.4 Thonas D’Alton, kněz,

1.5 Elizabeth D’Alton, říšská hraběnka, oo 1741, Edmund Nugent z Ballinacoru - potomci.

 

_____________________________________________________________

1. Sir B. Burke, The General Armory ..., London 1984, s. 258.

2. M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Oesterreich-Ungarns ..., A-D, Leipzíg 1884, s. III, tab. 13.

3. E. MacLysagh, Irish Families, their Names, Arms a. Origins, Irish Academic Press 1991, s. 109, heslo D’Alton, L. Schmid, Irská emigrace do střední Evropy v 17. a 18. století, Sborník historický ČSAV č. 32, Praha 1985.

4. Dalton Genealogical Society’s Journal, díl 5, č.12.

5. Oliver D’Alton a Kateřina O’Reilly, dcera Jamese O’Reillyho z Ballinlough Castle, uzavřeli sňatek roku 1717.

6. Potomky hraběte Jacoba (Jamese) D’Altona můžeme dodnes nalézt v Irské republice a Velké Britanii.

7. Královský výnos viz: Grants and Confirmations of Arms Vol. A, 1698-1800 by Ireland, s. 108, National Library of Ireland.

8. Anna D’Alton zemřelá roku 1845 se provdala za Warrena Hastingse Rowlanda Jacksona Esq. of Castleview a jejich potomky lze nalézti ještě dnes ve Velké Britanii a Irsku.

9. Frances D’Alton se provdala za Sira Richarda Steela, baroneta of Hampstead a rovněž jejich potomci žijí dodnes.

10. 26. 11. 1777 s hodností (mit Rang vom), 1. 10. 1777 generálmajor, 14. 3. 1790 s hodností, 8. 4. 1789 polní podmaršálek, A. Schmidt-Brentano, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv 2006, s. 4.